Før helgen deltok sentrale medarbeidere fra Vest-Agder fylkeskommune sammen med representanter for kommunene i Kristiansandsregionen, Fylkesmannen, Jernbaneverket, Kristiansand havn, og Statens vegvesen på et oppstartsseminaret for ny E39 og ny Vågsbygdvei. Hensikten med samlingen var å skape en felles arena for medvirkning og samhandling. Målet er en helhetlig byutvikling og en helhetlig transportpolitikk. -Kristiansandsregionen har gigantiske utbyggingsplaner på gang de neste årene. Nå gjelder det å spille på samme banehalvdel mot samme mål, sa prosjektleder Arne Birkeland i Statens Vegvesen til møtedeltakerne i følge etatens nettsider

Når det gjelder samferdsel foreligger det en vedtatt kommunedelplan for en ny riksvei 456 til Vågsbygd og for en ny E39 vestover ut Kristiansand sentrum mot Søgne. I tillegg planlegges det blant annet ny containerhavn, Euroterminal, konserthus, ny videregående skole, nytt fylkesmuseum og flere nye leilighetsbygg i fylkeshovedstaden.
På møtet orienterte prosjektleder Stig Berg-Thomassen for plandelen av Samferdselspakke Kristiansand om planarbeidet både for Vågsbygdveien og E39. Teknisk direktør Ragnar Evensen i Kristiansand kommune redegjorde for andre utbyggingsplaner for byen.
leifstorsve@vafno
Leif Storsve
-Veien er ikke noe mål i seg selv, men et middel i samfunnsutviklingen. E39 er ikke bare en strekning rundt Kristiansand, men en viktig transportkorridor for landet. I tillegg er E39 en del av Nordic Link, altså en tilknyting til kontinentet. Vi må tenke helhetlig, internasjonal, nasjonalt, regionalt og lokalt, sa samferdselssjef Leif Storsve fra fylkeskommunen.
På møtet ble det lagt frem trafikktall for dagens situasjon i Kristiansand og prognoser for 20 til 30 år fremover. Trafikkavvikling i Kvadraturen ble betegnet som akseptabel, mens det er til dels store kapasitetsproblemer både på E39 og Vågsbygdveien. Når disse veiene er ferdig utbygd, vil køproblemene løses samtidig som småveiene rundt byen blir betydelig avlastet. Men, på grunn av alle utbyggingsplanene i sentrum, vil det uten spesielle tiltak, ventelig bli full kollaps i trafikkavviklingen i Kvadraturen.
I et påfølgende gruppearbeid under møtet ble planavgrensninger, samordning, areal- og byutvikling diskutert. Dette resulterte i viktige innspill i planarbeidet. Sentrale utfordringer blir:
-Kryss og trafikkløsninger i forhold til Kvadraturen
-Miljø, trafikksikkerhet, estetikk og opplevelser   
-Logistikk, rekkefølge på utbygging
-Gode løsninger for bilfrie reiser, kollektivtransport, gående og syklende
-Trafikkavvikling i anleggsfasen
-Tid og kompleksitet
En suksessfaktor for å få det hele i havn blir medvirkning, kommunikasjon og samarbeid med involverte parter. Det legges derfor opp til en ny samling til høsten i følge nettsiden til Statens Vegvesen region sør.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. februar 2007 | Skriv ut siden