”Gjennom bevisst og systematisk arbeid utgjør sykehusene i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal en sammenhengende kjede av spesialisthelsetjenester. Det har vært spesielt viktig å knytte lokalsykehusfunksjonene i Flekkefjord tett til de faglige miljøene i Kristiansand og Arendal med sikte på at befolkningen skal ha god tilgang til spesialisthelsetjenester på et høyt faglig nivå. Dette er i tråd med helsepolitiske retningslinjer om rett til spesialistbehandling uavhengig av hvor i landet en bor”, skriver fylkesordføreren.
Han understreker at en overføring av sykehuset i Flekkefjord til Helse Vest og Helse Stavanger vil splitte denne sammenhengende spesialisthelsekjeden og gjøre Sørlandet Sykehus sårbart i forhold til nødvendig volum som skal sikre god kvalitet i pasientbehandlingen. ”Vi frykter at dette kan føre til at de faglige miljøene forvitrer og spesialisthelsetjenesten sentraliseres ytterligere. Denne utviklingen er ikke i tråd med befolkningens rett til faglig velfundert helsehjelp, poengterer Westermoen.
Han skriver videre at forslaget om å overføre Flekkefjord sykehus til Helse Vest kommer helt uventet og at det synes å være koblet til det uheldige vedtaket om å slå sammen hele Helse Sør med Helse Øst.  Han etterlyser en utreding av konsekvensene ved en slik overføring.
”Vi er bekymret for de følger en eventuell overflytting vil få for et velfungerende, befolkningsnært og kompetent helseforetak som yter tjenester til hele befolkingen på Sørlandet. Vest-Agder fylkeskommune protesterer mot at SSHF Flekkefjord overføres til Helse Vest”, skriver Thore Westermoen.

av admin, publisert 23. februar 2007 | Skriv ut siden