Kunnskapsdepartementet har vedtatt at alle elever i Vg2 - annen klasse - i videregående skole skal ha gratis læremidler. Vest-Agder fylkeskommune får 10,3 millioner kroner som kompensasjon fra staten for merutgiftene dette medfører. Den statlige kompensasjonen utgjør rundt 4000 kroner per elev. I et saksfremlegg til hovedutvalg for kultur og utdanning gjør fylkesutdanningssjef Eva Bergh (bildet) det klart at et slikt beløp på langt nær er nok til å dekke kostnadene som pålegges fylkeskommunene som har fått ansvar for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler.

Det er lagt opp til en trinnvis innføring av ordningen som vil gjelde for elever i Vg2 fra skoleåret 2007-08, for Vg3 i 2008-09 og Vg1 i 2009-10. Undersøkelser i samarbeid med skolene i fylket anslår at kostnadene til lærebøker ligger på 2 – 6000 kroner per elev avhengig av utdanningsprogram. Elever i studieforberedende utdanningsprogram har som hovedregel større kostnader til trykte og digitale læremidler enn elever i yrkesfaglige utdanningsprogram. Når det gjelder digitalt utstyr, vil det i henhold til skolenes tilbakemeldinger koste ca. 10 millioner kroner å skaffe nok bærbare PCer til at alle elever i Vg2 som trenger det kan låne en slik av skolen.
De videregående skolene i Vest-Agder er forskjellige, blant annet med hensyn til størrelse og utdanningsprogram De har også ulike behov og prioriteringer når det gjelder læremidler. Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår derfor at de tildelte midlene fordeles ut på skolene i forhold til elevtall og utdanningsprogram, med unntak av en liten del til dekning av felles kostnader. Dette støttet hovedutvalg for kultur og utdanning enstemmig i dag. Fylkesutvalget sluttbehandler saken 13. mars.
Skolene får selv bestemme hvordan midlene skal brukes. En del læremidler vil det imidlertid være økonomisk lønnsomt å kjøpe inn sentralt, for eksempel lisenser for digitale læringsprogrammer.
Fylkesrådmannen foreslår følgende fordeling:
  • 1 million kroner disponeres til felles kostnader
  • De resterende 9,3 millioner kronerfordeles på skolene på grunnlag av antall Vg2-elever, med ca 5000 kroner pr. elev i studieforberedende utdanningsprogram, og ca. 2500 kroner pr. elev i yrkesfaglige utdanningsprogram. Det endelige beløpet må fastsettes når elevtallene er klare.
  • For å sikre at intensjonen om bruk av IKT i opplæringen følges opp, pålegges skolene å bruke minimum 20 prosent av sine tildelte midler til digitale læremidler.
Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede de økonomiske konsekvensene av Kunnskapsløftets krav om digital kompetanse sett i forhold til gratisprinsippet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2007 | Skriv ut siden