Assisterende fylkesrådmann Tore Berntsen rår fylkesutvalget til å treffe slikt vedtak:

Handlingsplanen for forebyggende medisin ved Sørlandet Sykehus HF er et viktig bidrag til det helsefremmende og forebyggende arbeidet i regi av partnerskapet Folkehelse i Agder. Sykehuset har en viktig rolle som samfunnsaktør og fylkesutvalget vil anbefale at denne rollen forankres og utvikles i et nært samarbeid med kommunene, fylkeskommunen og frivillige organisasjoner.
 
Saken kommer til behandling i fylkesutvalget den 13. mars.

SAMMENDRAG
Sørlandet Sykehus HF har utarbeidet en handlingsplan for forebyggende medisin 2007-2009. Plan er sendt på høring til kommunelegene og til Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune. Helsefremmende og sykdomsforebyggende oppgaver er en del av spesialisthelsetjenestens ansvar og det er tidligere utarbeidet rapporter i regi av daværende helseregion 2 og Helse Sør RHF som foreslår at dette arbeidet forankres bedre i sykehusene. Handlingsplanen foreslår at tiltak knyttet til overvekt, underernæring og røykeslutt skal prioriteres. I tillegg skal det arbeides med sju delprosjekter knyttet til sårbehandling, lipidpoliklinikk, allergipoliklinikk, forebyggende tiltak til unge suicidale, migrasjonshelse, førerkortvurdering og tilbud rettet mot de ansatte. Fylkesrådmannen vil peke på betydningen av å velge prosjekter som inngår i de nasjonale satsingsområdene rus, tobakksrøyking, fysisk aktivitet, ernæring og psykisk helse der en kan utvikle samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner. Det er spesielt viktig at Sørlandet Sykehus HF utvikler sin rolle som samfunnsaktør med den betydelige kunnskapsmengde sykehuset rår over.
BAKGRUNN FOR SAKEN
Sørlandet Sykehus HF har utarbeidet en handlingsplan for forebyggende medisin 2007-2009 som er sendt Vest-Agder fylkeskommune til høring. Handlingsplanen er forankret i den strategiske planen for Sørlandet Sykehus HF hvor det er en overordnet målsetting å styrke det sykdomsforebyggende arbeidet i sykehuset. Medisinsk avdeling etablerte tidlig i 2006 en egen seksjon for forebyggende medisin og handlingsplanen ble lagt frem i juni 2006. Planutvalget hadde representanter fra alle klinikker i helseforetaket men ingen medlemmer fra kommuner eller fylkeskommuner. Planen ble sendt på høring til kommunelege I/kommuneoverlegene i alle kommuner i Vest-Agder og Aust-Agder men ikke til fylkeskommunene som på et senere tidspunkt er anmodet om å avgi formell høringsuttalelse.
SAKSOPPLYSNINGER
Forebyggende medisin er allerede en del av virksomheten ved Sørlandet Sykehus HF og særlig knyttet til seksjon for forebyggende medisin, Lærings- og mestringssentrene i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal, avdeling for rehabilitering i Mandal, lungemedisinsk dagsenter i Kristiansand og hjerte dagsenter i Kristiansand. Planen drøfter hvordan forebyggende arbeid kan fremstå samlet og klinikkovergripende som et strategisk grep i sykehusets virksomhet. Inntil videre ønsker en å organisere arbeidet ut fra seksjon for forebyggende medisin der en styringsgruppe vil ivareta det klinikkovergripende perspektivet. I styringsgruppen vil det også være representanter fra kommunene og fra Vest-Agder fylkeskommune. I løpet av 2007 vil en vurdere andre organisasjonsmodeller, bl.a. en egen avdeling. Planen foreslår tre hovedprosjekter og sju mer spesifikke og avgrensede prosjekter som en vil arbeide med i planperioden 2007-2009. De tre hovedprosjektene er knyttet til overvekt, underernæring og røykeslutt og vil kreve 6.5 årsverk. De tre mer avgrensede prosjektene er knyttet til sårbehandling, lipidpoliklinikk (poliklinikk for behandling av uheldig sammensetting av fettstoffer i blod), allergipoliklinikk, forebyggende tiltak for unge suicidale, migrasjonshelse, førerkortvurdering og tiltak spesielt rettet mot ansatte og vil kreve rundt 10 årsverk. Noen av prosjektene vil kunne hente inntekter fra polikliniske takster og satser for dagbehandling.
VURDERINGER
Helsefremmende og forebyggende arbeid er en del av sykehusenes oppgaver forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om helseforetak, vedtekter for de regionale helseforetakene og oppdragsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vest-Agder fylkeskommune har som tidligere sykehuseier og gjennom det regionale helse- og sosialutvalget i daværende helseregion 2 tatt opp disse utfordringene. Høsten 2001 laget fagrådet i folkehelse rapporten ”Regional enhet for helsefremmende og forebyggende arbeid” hvor det foreslås å etablere enheten som en stiftelse med det regionale helseforetaket, de lokale helseforetakene, kommunene, fylkeskommunene, høgskolene i de fem fylkene og frivillige organisasjoner som eiere. Foretaksreformen fra 2002 førte til at fagrådet ble nedlagt og rapporten glemt. Helse Sør RHF utarbeidet i 2004 tiltaksplanen for mennesker med kroniske sykdommer der en av delrapportene omhandler helsefremmende og forebyggende arbeid. Vest-Agder fylkeskommune deltok aktivt i dette planarbeidet gjennom å være sekretariat for arbeidsgruppen. Rapporten foreslår oppretting av et senter for forebyggende arbeid ved Sørlandet Sykehus og et senter for helsefremmende arbeid ved sykehuset i Vestfold. Det foreslås også oppretting av et regionalt samfunnsmedisinsk kompetansesenter som skal bidra til helseforetakenes rolle som samfunnsstrateg- og aktør med sterk vekt på samhandling med kommunene og frivillige organisasjoner. Den foreliggende handlingsplanen er siste del av et langt, tålmodig og strategisk arbeid med å trekke spesialisthelsetjenesten inn som en viktig partner i det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeidet. Sørlandet Sykehus HF vil kunne bli et fyrtårn i dette arbeidet og utvikle, gjennomføre og evaluere viktige tiltak til beste for den enkelte og til beste for folkehelsen i regionen. 
DRØFTINGER
Forebyggingsideologien
Det helsefremmende og forebyggende arbeidet er knyttet til primær- sekundær- og tertiær forebygging der grensene mellom de to siste er hårfin. Tradisjonelt har begrepene vært knyttet til ansvar; kommunene har ansvar for primærforebygging mens sekundærforebygging har vært delt mellom mange aktører der spesialisthelsetjenesten har en viktig rolle. Handlingsplanen må presisere at sykehuset har en rolle på alle områdene, også ved å være en partner i det primærforebyggende arbeidet. Her vil sykehuset faglige tyngde være et viktig bidrag til kommuner og frivillige organisasjoner i deres førstelinjearbeid med forebyggende og helsefremmende tiltak. Handlingsplanen må etablere en ideologisk plattform for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i foretaket med vekt på ressurser, mestring, livskvalitet, deltagelse og raushet. Dette er verdier som partnerskapet Folkehelse i Agder legger til grunn for sin virksomhet og som skal gjenkjennes i den enkelte partners egen virksomhet. Sørlandet Sykehus HF er en sentral partner i Folkehelse i Agder.
Samhandlingen med kommunene
Handlingsplanen er utarbeidet av en intern arbeidsgruppe på Sørlandet Sykehus HF og har ikke hatt medlemmer fra kommunene eller fylkeskommunene. Vi vil understreke betydningen av et likeverdig samarbeid med kommunene også i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Pasientene trenger et bredt spekter av tiltak fra så vel kommunehelsetjenesten som spesialisthelsetjenesten og en må unngå terskler som hindrer god samhandling. Vi vil derfor anbefale at en lager omforente tiltak i form av programmer som har mange partnere og som bygger på en felles forståelse av mål. Vi vil særlig understreke betydningen av å trekke Sørlandet Sykehus HF inn i det primærforbyggende arbeidet med utgangspunkt i spesialisthelestjenestens kunnskap om effekten av forebyggende tiltak. Dette må gjøres gjennom utvikling av programmer der spesialisthelsetjenesten, kommunene og frivillige organisasjoner definerer roller og innsats som har faglig forankring og som gir gode resultater. Slike programmer kan utvikles innen de store områdene som omfattes av den nasjonale helsepolitikken; rus, psykisk helse, fysisk aktivitet, røyking og ernæring.
De enkelte prosjektene
Handlingsplanen prioriterer tre områder der en ønsker en forsterket innsats; overvekt, underernæring og røykeslutt. Vi er enig i at overvekt er en stor utfordring for folkehelsen og det må et bredt spekter av tiltak for å demme opp mot det som kan bli en epidemi av diabetes type 2 og andre overvektsrelaterte sykdommer. Spesialisthelsetjenesten må utnytte samhandlingen med sykehusene ved å initiere programmer som tar opp hele den faglige bredden i overvektutfordringen: Fysisk aktivitet, kosthold, selvbilde og arv. Her vil det meste av arbeidet kunne gjøres i kommunene men med en faglig forankring i så vel kommunene som i spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende gjelder for det røykeforebyggende arbeidet; også her kan arbeidet starte i regi av spesialisthelsetjenesten mens det aller meste av tiltakene gjennomføres i kommunene. Når det gjelder underernæring må dette legges inn i behandlingsprogrammene i sykehusene og i omsorgsinstitusjonene i kommunene.
Handlingsplanen foreslår i tillegg sju delprosjekter. Etter vår vurdering vil sårbehandling, lipidpoliklinikk og allergipoliklinikk være en naturlig del av spesialisthelsetjenestens sekundærforebyggende arbeid som best drives av sykehuset selv. Vi ser muligheter til et samarbeid med kommunene innen området migrasjonshelse, tiltak til unge suicidale og ved førerkortvurdering men dette er ganske spesialiserte områder der samarbeidet med kommunene må baseres på helseforetakets veiledningsplikt overfor kommunene.  
Finansiering
Helsefremmende og forebyggende tiltak i regi av spesialisthelsetjenesten mangler i dag tilfredsstillende finansiering. Det er særlig viktig å bygge inn sekundærforebyggende tiltak i den innsatsstyrte finansieringene slik at helseforetakene kan sette i gang med tiltak som har dokumentert effekt. Staten må, som oppdragsgiver, utøver og tilsynsansvarlig oppfylle forventningene i oppdragsbrevet gjennom håndfast finansiering som skaper veldokumentert aktivitet.
Samfunnsgrepet
Sørlandet Sykehus HF er en viktig samfunnsaktør med stor kompetanse innen diagnostikk, behandling, habilitering og rehabilitering. Sykehuset er en levekårsinstitusjon av stor betydning for regional utvikling. Denne rollen må foretaket utvikle i samarbeid med kommunene, fylkeskommunen, næringslivet og frivillige organisasjoner. Helsefremmende og forebyggende oppgaver er en del av det moderne sykehuset som preges av helhetstenkning, profesjonsmangfold, brukervennlighet og stor grad av pasientopplæring. Vekten må legges på utvikling av mestringsprogrammer for de store grupper av pasienter med kronisk sykdom. Grensen mellom sekundærforebygging, tertiærforebygging og rehabilitering er hårfin og i den kliniske hverdagen er det mer et spørsmål om metoder enn nomenklatur. Det moderne sykehuset må bli et helsefremmende sykehus i tråd med WHOs tankegang: Fokus rettes mot mestring mer enn risiko, helse mer enn sykdom og helhet mer enn fragmentering. Det helsefremmende sykehus utvikler gode relasjoner til samfunnet utenfor institusjonen og vektlegger medarbeidernes ressurser i et verdiskapende perspektiv. Det legges vekt på nettverksbygging og samhandling med kommunene hvor spesialiseringsgraden avgjør ansvarsplasseringen. Det helsefremmende sykehus bruker sin kunnskap til beste for folkehelsen og bidrar til at kommunene kan gjøre jobben sin med faglig trygghet, god oppfølging og stor troverdighet overfor befolkningen. Veiledningspliktens pedagogikk må preges av partnerskap, respekt for mangfold og den rå virkelighets mange uforutsette utfordringer. Kanskje sykehusene mer enn før må utvikle gode liasonenheter som ivaretar samfunnskontakten og gjør samarbeid med kommunene til et konkurransefortrinn.
Organiseringen
Det helsefremmende og forebyggende arbeidet ved Sørlandet Sykehus HF må være solid forankret i så vel ledelseslinjen som den kliniske hverdag. Rollen som samfunnsaktør må gjøres tydelig og tiltakene følge den samhandlingen som sykehuset har overfor kommunene og frivillige organisasjoner. Det klinikkovergripende perspektivet må være tydelig og følges opp av en tjenlig organisering. Det strategiske helsefremmende og sykdomsforebyggende grepet må gjenkjennes i alle klinikkene – selv om en inntil videre organiserer arbeidet i en seksjon i medisinsk avdeling. Styringsgruppen må få et utvidet mandat til å omfatte det strategiske grepet mer enn å være en prosjektgruppe for de tiltakene som skal settes i verk. Vest-Agder fylkeskommune er invitert til å delta i styringsgruppen og vil prioritere dette. 
FORSLAG TIL ANBEFALINGER
Helsefremmende og sykdomsforebyggende oppgaver er en viktig del av spesialisthelsetjenestens arbeid. Sørlandet Sykehus HF er en viktig partner i Folkehelse i Agder og vil utvide dette partnerskapet gjennom handlingsplanen for forebyggende medisin. Vi anbefaler at sykehuset spisser sin rolle som samfunnsaktør og utvider samarbeidet med kommunene og frivillige organisasjoner til beste for folkehelsen i regionen.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Sørlandet Sykehus HF har fremmet søknad til Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune om økonomisk støtte på 2 mill kr. til gjennomføring av prosjektene i handlingsplanen. Søknaden vil fremmes for fylkesutvalget som egen sak

av Peersen, Tor, publisert 6. mars 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer