Under en orientering for hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag ble det klargjort at trafikksikkerhetsarbeidet i Vest-Agder har gjennomgått relativt store endringer de siste årene. -Det jobbes nå mer prosjektorientert med særlig vekt på informasjon og holdningsskapende tiltak. Etter vår vurdering har det vist seg at omprioriteringen av midlene fra tidligere ”aksjon skolevei-midler” til dagens virksomhet har hatt en gunstig effekt, og at den samfunnsmessige nytteverdien av de investerte midlene har økt betydelig, uttrykker samferdselsrådgiver Egil Strømme i sin orientering.

I fylket drives det nå flere prosjekter som har som mål null skadde og null drepte i trafikken – ”nullvisjonsprosjekter”. Nullvisjonsprosjektet i Lyngdal og Farsund danner grunnlaget for denne måten å arbeide med trafikksikkerhet på i Vest-Agder. Prosjektet startet i 2003. Det arbeides for tiden med en modell for forlengelse og videreføring av prosjektet inn mot hele Listerregionen fra sommeren 2007 til våren 2010.  I Marnardal, Audnedal og Åseral startet man et nullvisjonsprosjekt i september 2005. Prosjektet er spesielt i den forstand at folkehelse er integrert for å skape en bredere plattform for trafikksikkerhetssatsingen i området. Et nullvisjonsprosjekt som startet i 2005 i Søgne og Songdalen er forankret i ATP- forsøket i Kristiansandsregionen.
Trafo-prosjektet, som holder til eget bygg på Skandinavisk Trafikksenter i Kristiansand, ble startet opp i mars 2005 og har en varighet frem til sommeren 2008.Prosjektet skal ha hovedfokus på ungdom som skal ta førerkort for bil for første gang. Etter snart to års drift er prosjektet kommet meget godt i gang og det er godt innarbeidet i
det samlede trafikksikkerhetsarbeidet i Vest-Agder. I løpet av den siste tiden er det registrert stor interesse for å etablere Trafo-prosjekter andre steder i landet.
18pluss18+ prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Skandinavisk Trafikksenter. Prosjektet, som er rettet mot ungdom i alderen 18 – 25 år, har som hovedmålsetting å gi ungdommene en påminnelse om risikoen i trafikken. Forsikringsselskapene If og Gjensidige er koblet opp mot prosjektet og gir ungdommene betydelig rabatt på bilforsikringen etter gjennomført kurs.
I april i fjor vedtok de to fylkestingene på Agder en felles strategiplan for trafikksikkerhet for Agderfylkene. Den har en gyldighetstid for perioden 2006 til 2009. I Vest-Agder er det i tillegg til strategiplanen utarbeidet en mer detaljert handlingsplan med flere tiltak knyttet til planlegging og samordning, informasjon og opplæring, kontrolltiltak og tiltak i vei- og trafikkmiljøer.
I Vest-Agder er trafikksikkerhetsarbeidet organisert gjennom en administrativ gruppe som er bredt faglig sammensatt med representanter fra Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Utrykningspolitiet, Agder politidistrikt og to politikere oppnevnt av hovedutvalget. Vest-Agder har ikke et politisk oppnevnt fylkestrafikksikkerhetsutvalg. Hovedutvalget er enige i en anbefaling fra fylkeskommunens administrasjon om at dagens ordning videreføres, men at de to politikerne som er oppnevnt  i større grad involveres i det løpende trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2007 | Skriv ut siden