Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø stilte seg i dag i utgangspunktet positivt til at det settes i gang en utredning om lokalisering av småbåthavner i Kristiansand og Søgne kommuner. Det forutsettes at de to kommunene i samarbeid utarbeider et forslag til prosjektbeskrivelse med organisering, budsjett og framdriftsplan. Hovedutvalget vil når forslaget foreligger komme tilbake til endelig godkjenning av oppstart av utredningen.

Da fylkestinget i fjor behandlet Søgnes kommuneplan ble det blant annet gitt støtte til planens intensjon om at Søgne kommune skal være en aktiv bidragsyter til en positiv utvikling i Kristiansandsregionen. I den forbindelse pekte fylkestinget på at det i regionen er stor etterspørsel etter tilgang til sjøarealene, strandsonen og øyene. Som en del av et regionalt bolig og arbeidsmarked ble Søgne kommune oppfordret til å legge til rette disse godene, eksempelvis båtplasser og båtutsettingsplasser, også for innlandsbefolkningen i regionen. Det ble gitt tilbud om at fylkeskommunen vil samarbeide med kommunen om å få utarbeidet en plan for lokalisering av småbåthavner i kommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2007 | Skriv ut siden