-Telemark Arbeiderparti ser en region med BTV-fylkene (Buskerud, Telemark og Vestfold) og Agder-fylkene sammen, eller bare Vestfold, Telemark og Agder-fylkene, som svært aktuelle og interessante. Vi har vært i kontakt med partigruppene i Agder-fylkene, og de er også åpne for å diskutere disse forslagene til en stor region, sier gruppeleder Jørund A. Ruud på nettsidene til Telemark fylkeskommune. Han ser det som viktig å gi dette signalet til Stortingets kommunal og regionalkomite før den avslutter arbeidet med sin innstilling om regionenes oppgaver, som etter planen skal legges fram 17. april.

Statens vegvesen har utarbeidet et foreløpig forslag til riksvegbudsjettet for 2013. Da fylkestinget i dag avga Vest-Agder fylkeskommunes var et hovedbudskap at det fortsatt er et stort behov for innhenting av vedlikeholdsetterslep og bygging av bedre og tryggere veger. Fylkestinget er derfor av den oppfatning at budsjettrammen må minst økes med 850 millioner kroner - slik at man oppnår en 100 prosent måloppnåelse. Vest-Agder fylkeskommune er enig i at drift og vedlikehold prioriteres i forslag til riksvegbudsjett 2013 for å ta igjen noe av forfallet på riksvegnettet i tråd med intensjonen i Nasjonal Transportplan for perioden fra 2010 til 2019.

av admin, publisert 26. mars 2007 | Skriv ut siden