KS gjennomførte i desember 2006/januar 2007 en budsjettundersøkelse for 2007 i alle fylkeskommunene. I alt 17 fylkeskommuner svarte på undersøkelsen, blant dem Vest-Agder. Undersøkelsen viser at det gjennomgående legges opp til økt innsats på flere områder. Det fokuseres spesielt på videregående opplæring, samferdsel og kultur. Vest-Agder fylkeskommune er blant fylkeskommune som preges av å tilrettelegge virksomheten for å imøtekomme flere behov og ønsker om vekst og utvikling.

Når det gjelder videregående opplæring vil 14 av de 17 fylkeskommunene som har svart på undersøkelsen øke antall undervisningsårsverk i videregående opplæring. Blant disse er Vest-Agder fylkeskommune. Tre fylkeskommuner har svart at undervisningsårsverkene opprettholdes uendret fra 2006 til 2007, mens ingen fylkeskommuner vil redusere årsverkene. Årsaken til økningen er i stor grad knyttet til økt antall elever i videregående opplæring, skriver KS på sine nettsider.

Undersøkelsen viser at gang- og sykkelveier, bruer, bedret vedlikehold, økt trafikksikkerhet skoleskyss1og oppgradering av veinettet er noe av det fylkeskommunene har budsjettert å bruke pengene til innen samferdselsområdet i år. 11 fylkeskommuner har svart at de vil gi økte midler til vegsektoren i år, mens 6 av fylkeskommunen vil bruke like mye midler som i fjor. Ingen fylkeskommuner vil bruke mindre. Godt over halvparten av fylkeskommunene har lagt opp til høyere utgifter til vedlikehold av fylkesveiene i 2007 sammenlignet med 2006. Vest-Agder fylkeskommune har økt budsjettrammene på disse områdene for 2007.
Det fremgår videre av undersøkelsen at det gjøres økt satsing på kultur. 17 fylkeskommuner har svart på spørsmålet om kulturområdet, og 13 av disse vil utvide tilbudet, blant dem Vest-Agder. Fire fylkeskommuner har planlagt å opprettholde tilbudet uendret, mens ingen vil redusere midlene til kultur. Enkelte fylkeskommuner vil øke støtten til teater, festivaler, museum og andre kulturinstitusjoner. Videre vil noen gi økte midler til lag og organisasjoner, og enkelttiltak – som for eksempel kulturkort for ungdom. Sistnevnte er for tiden under utredning i Vest-Agder fylkeskommune.
På KS nettsider refereres det også til en regnkapsundersøkelse.  De foreløpige regnskapstallene for fylkeskommunene, som er innhentet i denne, viser at netto driftsresultat for 2006 ligger på om lag 5,3 pst for fylkeskommunene samlet. Foreløpige beregninger viser at det kan bli et resultat noe under landsgjennomsnittet for Vest-Agder fylkeskommune
Økonomiplan 2007-2010Resultatene fra budsjettundersøkelsen for 2007 tyder for øvrig på at fylkeskommunene budsjetterer med et lavere netto driftsresultat i 2007 enn i 2006.  Det gjelder imidlertid ikke for Vest-Agder hvor det budsjetteres med et høyere nettoresultat i år enn det fylkeskommunen budsjetterte med for i fjor.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mars 2007 | Skriv ut siden