Fylkesutvalget ga i dag enstemmig tilslutning til en vedtektsendring for Agderrådet som alle kommuner og de to fylkeskommunene på Agder er bedt om å behandle. Konkret omfatter vedtektsendringen hvem som skal være faste medlemmer og hvem som skal ha anledning til å møte med talerett, men uten stemmerett, i Agderrådets arbeidsutvalg. En vesentlig begrunnelse for vedtektsendringen er at det er uttrykt ønske om at distriktsrepresentasjonen i Agderrådet styrkes. Det skjer nå ved at både sammensetningen og antall representanter i arbeidsutvalget endres.

I dagens arbeidsutvalg møter de to fylkesordførerne og en representant fra hvert av de to fylkesutvalgene. Slik blir det fortsatt videre når det gjelder fylkeskommunene etter vedtektsendringen. Ordningen med at ordførerne fra Kristiansand og Arendal også er med i arbeidsutvalget opprettholdes også. Det legges imidlertid ikke opp til at lederne i KS Aust-Agder og KS Vest-Agder skal være med etter vedtektsendringen. I dagens ordning har det også vært slik at det skal være med en ordfører fra indre Agder i Arbeidsutvalget. Dette vil nå opphøre og bli erstattet med det skal være med en representant fra hver av de fem samarbeidsregionene: Listerrådet, Lindesnesregionen, Setesdal regionråd, Knutepunkt Sørlandet og Øst i Agder 2015. Endringen innebærer at antall representanter økes fra ni til elleve.
Når det gjelder de som skal ha anledning til å møte med talerett, men uten stemmerett er det lite som er endret. Eneste endring er at det i de nye vedtektene blir formalisert at rektor på Høgskolen i Agder får møte. Ellers vil følgende kunne møte med talerett, men ikke stemmerett: rådmennene i Arendal og Kristiansand, en rådmann oppnevnt av KS Agder rådmannsutvalg, fylkesrådmennene, en representant for NHO Agder og en fra LO i Agder.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden