Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag presentert for årsmeldingen for 2006 for Trygg Trafikk Vest-Agder. Det fremgår at fjoråret var preget av høy aktivitet over et vidt spekter av områder – hovedsakelig innenfor informasjonsarbeid og trafikkopplæring. Trygg Trafikks virksomhet er særlig fokusert på skoleverket og barn og unge. Når det gjelder ulykkessituasjonen pekes det på at det i 2006 var 13 drepte og 350 skadde i trafikken i Vest-Agder. Tallet på skadde viser en svak nedgang, mens tallet for drepte er betydelig høyere enn i 2005 da det var fem drepte i Vest-Agder. Ulykkesutviklingen i Agder-fylkene de siste ti årene viser likevel en fallende tendens, særlig for aldersgruppen 20 – 24 år.

I et eget avsnitt om fremtidige behov og muligheter pekes det på at Trygg Trafikk har definert tre satsningsområder for sin virksomhet:
-Trafikksikker oppvekst
                        -Ansvarlige trafikanter
-Trafikksikkerhet som samfunnsansvar
Skolereformen Kunnskapsløftet har klare kunnskapsmål om trafikk på 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen. For Trygg Trafikk blir det en utfordring å bidra til å gjøre målene kjent i skolene og blant foreldrene. Samarbeidspartnere lokalt skal være med å bidra til at dette arbeidet lykkes. Trafikkopplæring både i skole og barnehager vil være en kontinuerlig oppgave og ha avgjørende betydning for å sikre barn en trafikksikker oppvekst.
Trygg Trafikk er opptatt av at foreldre og foresatte skal bli mer bevisste på barns sikkerhet i bil og buss. Det pekes også på at arbeidet med å sørge for at alle barn skal ha en sikker skolevei må fortsette. Trygg Trafikk vil arbeide aktivt for at flere barn kan gå og sykle til skolen. Et godt samarbeid med foreldrenes arbeidsutvalg og folkehelseansatte i kommunene er nødvendig for å nå dette målet.
De tre nullvisjonsprosjektene i kommunene Lyngdal/Farsund, Åseral/Audnedal/Marnardal, hvor et samarbeid med folkehelsa er sentralt, og Søgne/Songdalen skaper alle nye arenaer for informasjon om trafikksikkerhet lokalt. Utfordringen i disse prosjektene er å vinne innpass for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunenes ordinære drift etter at  prosjektperioden er over.
Trygg Trafikk Vest-Agder har en budsjett- og ytelsesavtale med Vest-Agder fylkeskommune. Denne blir fulgt opp med jevnlige møter i løpet av året. Budsjett- og ytelsesavtalen revideres årlig. Organisasjonens virksomhet i Vest-Agder blir i all hovedsak finansiert av fylkeskommunen. Fylkeskommunens tilskudd til Trygg Trafikk i 2006 var kr. 750.000.
Den store refleksjakten 4 og 5
Fjerde og femte klasse på Kollemo skole i Hægebostad kommune deltok på den store refleksjakten i 2006.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mars 2007 | Skriv ut siden

0