BAKGRUNN FOR SAKEN
I fylkesutvalget 19.12.06 ble følgende vedtak fattet:
•       Fylkesutvalgets medlemmer medvirker i debattforum på www.vaf.no (se vedlegg) med innlegg utfomet ut fra et eller flere tema, med mulighet for innbyggere til å sende kommentarer. Ungdom er målgruppa, innleggene må være utformet med tanke på dette. Ukeaktuelt tema skal ligge på forside til www.vaf.no, med bilde og ingress.
Politikere oppfordres til å foreslå tema, her er noen eksempler:
•       Partiprogram
•       Synspunkt i en spesiell lokalpolitisk sak
•       Hvorfor er jeg politiker?
•       Hva gjør en politiker?
•       Hvordan kan en politiker påvirke samfunnet?
•       Vest-Agder fylkeskommune søker om forsøk med elektronisk skolevalg, med mulighet for å stemme på nettsiden eller ved bruk av SMS. Det er en forutsetning at sikkerheten for at stemmen kun er gitt en gang av samme person søkes ivaretatt. Forsøket er definert inn i prosjektet ”Ung Agenda”, og vil derfor ikke ha økonomiske konsekvenser. Dersom prosjektet ikke blir tildelt midler, kan det medføre kostnader for Vest-Agder fylkeskommune å gjennomføre dette. Estimat over kostnader legges fram i møtet.
•       Vest-Agder fylkeskommune bidrar til at KS-prosjektet ”Ung Agenda” settes i gang forutsatt et positivt svar på søknad om midler fra Kommunal og regionaldepartementet. Fylkespolitikere og deres partier forplikter seg på å delta aktivt i prosjektet ved leveranse av innhold og medvirkning i prosjektgruppa. Prosjektet vil gi valgpakker for ungdom, med vekt på språk som ungdom forstår, lokale saker aktuelle for ungdom og aktiviteter som kan motivere til økt politisk interesse.
Politisk debattforum er under planlegging. Det inviteres til et møte med partisekretærene 7. mars og et ”Kick off” for politisk debattforum i april 2007.
Forsøket med politisk skolevalg er drøftet med utdanningsavdelingen og tas opp i rektormøte 9. mars. Det er tenkt at 2 skoler deltar i det elektroniske skolevalget som et forsøk.
Kostnadene til elektronisk skolevalg, estimert til kr 100 000, var tenkt dekket av KS-prosjektet ”Ung Agenda”. Søknaden om prosjektmidler for informasjon mot valg 2007 ble ikke innvilget. Prosjektet ble omtalt som et godt prosjekt, og er sendt videre til den politiske ledelsen i KD som et prosjekt som kan utvikles over noe lengre tid. KD stiller krav om at deltakere i prosjektet gir delfinansiering med kr 100 000.
SAKSOPPLYSNINGER
Vest-Agder fylkeskommunes egenandel på kr 100 000 tilsvarer kostnaden for utvikling av elektronisk skolevalg. Vest-Agder fylkeskommuner ønsker å bruke den egenandelen til finansiering av et forsøk med elektronisk skolevalg 2007. Løsningen for det elektroniske skolevalget vil inngå i prosjektet ”Ung Agenda” dersom søknaden blir innvilget i KD. Hvis søknaden ikke innvilges, kan vi uansett bruke løsningen til anonym stemmegivning/høring både i skolevalg og til andre formål hvor det settes krav til at stemmen avgis kun en gang og at man ikke stemmer for hverandre.
De delene av prosjektet ”Ung Agenda” som ikke omfatter elektronisk skolevalg, finansieres av prosjektmidler dersom søknaden innvilges i KD. KS er prosjekteiere. Avslag vil medføre at utvikling av eget nettsted som skal fremme politisk interesse hos ungdom og gi de videregående skole et digitalt læremiddel som dekker flere læreplanmål i Kunnskapsløftet ikke kan gjennomføres.
 Aust-Agder fylkeskommune deltar i prosjektet og fremmer en politisk sak om delfinansiering i eget fylke.
I vedtaket fra 19.12.06, var følgende formulert: ”dersom prosjektet ikke blir tildelt midler, kan det medføre kostnader for Vest-Agder fylkeskommune å gjennomføre dette”.

Estimat over kostnader som ble lagt frem i utvalgsmøtet 19.12 er som følger:
Estimat
Beskrivelse
Timer
Kostnad eks mva
Kostnad inkl mva
Prosjektledelse
 
4
3000
 
Database / Datalag
Opprette databases og utvikle datalag
12
9000
 
Forretningslogikk
Logikk for sjekk på om brukeren allerede er registrert og registrering av svar.
4
3000
 
Mottak av SMS (webservice)
Lage webservice som tar imot SMS.
10
7500
 
Sending av SMS (webservice)
Lage webservice som tar sender SMS.
4
3000
 
Internettskjema
Skjemaet generers dynamisk ut fra den aktuelle avstemmingen.
4
3000
 
Mottak av e-skjema (webservice)
Utvikle Webservice som mottar data fra skjema og returnerer om brukerer har stemt eller ikke. Grunnen til at dette lages som webservice er for at det enkelt skal kunne gjenbrukes på tvers av plattformer.
8
6000
 
Admin grensesnitt
Grensesnitt for admininistrering av spm og svar. Her kan man se oversikt over resutltatene på de ulike avtemmingene.
15
11250
 
Login funksjonalitet
Hindrer brukere på internett som ikke er registrert i AD til å komme inn på avstemmingen.
5
3750
 
Test
Testing av løsningen
10
7500
 
Brukergrensesnitt
 
32
24000
 
SUM
 
108
81000
100440
Estimatet forutsetter at teknisk løsning er lik den Vest-Agder fylkeskommune har for brukeradministrasjon av elever i Vest-Agderskolen. Det er denne løsningen som gir trygghet for forskriftsmessig stemmegivning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mars 2007 | Skriv ut siden

Partenes felles forord endres til et innledende formål og omtaler blant annet:
-Viktigheten av å arbeide for et mer inkluderende arbeidsliv slik at sykefravær og uføretrygd reduseres
-Viktigheten av at det i partssamarbeidet fremmes forståelse for og innsikt i virksomhetens påvirkning på klima og ytre miljø
-Arbeidsgivers ansvar for ivaretakelse av medvirkning og medinnflytelse ved kommunal samhandling / interkommunalt samarbeid.


Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Personal- og organisasjonssjef Odd Joar Svensson, telefon 38 07 46 51 / 474 53 614


Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Thore Westermoen, telefon 38 07 45 18 / 909 25 978
Kristiansand 26. januar 2010


Informasjonstjenesten


Jan Torkelsen


f4-10a

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer