Temaer som tas opp er blant annet tannhelsetjenestens plass i helsetjenesten inkludert samhandling med øvrig helsetjeneste. Videre ses det på helsefremmende og forebyggende arbeid, hvem som bør ha rett til offentlig finansierte tannhelsetjenester, hvorvidt det skal gis oppsøkende tilbud slik det idag gjøres gjennom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og hvorvidt behandlingen skal være gratis eller med egenandeler. Andre temaer er hvem som skal organisere tilbudet, personellspørsmål slik som oppgavefordeling mellom yrkesgrupper, utdanningakapasitet, geografisk fordeling - gjelder særskilt tannpleiere, allmenntannleger og tannlegespesialister- og oppbygging av odontologiske kompetansesentra. Andre utfordringer som tas opp er hvordan privat sektor i større grad kan delta i løsningen av offentlige oppgaver, forbrukerspørsmål slik som prisopplysning og klagemuligheter. Ytterligere temaer er forskning og fagutvikling, behov for nasjonal statistikk om tannhelse, etterspørsel og forbruk av tannhelsetjenester.       
Regjeringen legger til grunn at det i denne omgang ikke er aktuelt å foreslå innføring av en generell trygdefinansiering av tannbehandling for den voksne befolkningen. Regjeringen vil avgrense forslagene til de som trenger det mest. I denne sammenheng er det viktig å få frem hvilke hensyn som det skal legges mest vekt på, og hvordan tilbudet skal avgrenses.
Helse- og omsorgsdepartementet har fått utredet en rekke problemstillinger knyttet til priser på tannbehandling, kostnader og inntekter i den private sektor samt virksomheten til tannlegespesialistene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mars 2007 | Skriv ut siden