Fylkesrådmann Tine Sundtoft rår til at fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune bevilger Kvinesdal kommune et tilskudd inntil maksimalt kr. 2.000.000,- fra fylkeskommunens budsjett til næringsformål til delvis finansiering av utbedring og tilrettelegging av industritomt på Øye i Kvinesdal etter fremlagte planer.

BAKGRUNN FOR SAKEN
Høsten 2006 fikk Vest-Agder fylkeskommune presentert planene om flytting av deler av virksomheten til Peder Halvorsen Industrier AS (PHI) fra Sira, Flekkefjord til Øye, Kvinesdal. Videre ble saken drøftet med Kvinesdal kommune i møte den 11.januar d.å. På denne bakgrunnen har fylkeskommunen mottatt revidert søknad 2.februar 2007 fra Kvinesdal kommune om et fylkeskommunalt tilskudd på i alt kr. 2,0 mill kr. til grunnarbeider av en industritomt på Øye.
Den fylkeskommunale saksbehandlingen tar utgangspunkt i økonomiplanen, herunder næringskapitlets satsingsområde på infrastruktur og lokale fortrinn. Videre vises til tilskuddsbrevene datert henholdsvis 1.februar 2006 og 19.januar d.å fra KRD vedrørende statsbudsjettets kap. 551 post 60.
SAKSOPPLYSNINGER
Generelt
Det vises til forannevnte søknad fra Kvinesdal kommune, og her gjengis noen hovedpunkter:
Grunnlaget for etableringen i Kvinesdal er basert på PHIs økte satsing på offshoremarkedet. Gjennom flere års produktutvikling er bedriften nå kommet i posisjon, for å utnytte vekstmulighetene i dette markedet gjennom egne nyutviklede produkter. Dette vil kunne skape rom for økt lønnsom verdiskaping og vekst.
For å sikre sin ekspansjon ønsker bedriften nye og bedre rammebetingelser, enn hva nåværende lokalisering på Sira kan gi. PHI ønsker derfor å flytte den offshorerelaterte delen av virksomheten samt administrasjonen til nye lokaliteter i Kvinedal. De øvrige deler av virksomheten forutsettes videreført på Sira med dagens produksjon.
Kvinesdal kommune har inngått leieavtale med PHI for en ferdig regulert industritomt med kaiarealer ved Øye Smelteverk. Tomten er på 27 da og grenser til tidligere E39, Øye Smelteverk og utløpet til Kvina.
Det er en tomt, som krever betydelig bearbeiding og tilrettelegging, for å dekke kravene som PHI har stilt for sitt nye anlegg (det vises ellers til reguleringsbestemmelsene for tomten).
VURDERINGER
Tilrettelegging av industriområdet på Øye gir etter vår vurdering følgende direkte og indirekte effekter:
- Etablering på Øye vil bidra til å sikre eksisterende arbeidsplasser i Flekkefjord.
- Det vil bli skapt nye arbeidsplasser, herav flere teknologi- og kunnskapsbaserte arbeidsplasser på høyt nivå. Dette vil gi en positiv effekt for hele Listerregionen.
- Etableringen vil bidra til å sikre og videreutvikle næringsstrukturen i regionen, spesielt for Kvinesdal. Næringslivet i regionen står overfor store muligheter og utfordringer for å kunne utnytte mulighetene innen offshore (jf Farsundsbassenget). PHIs omstillingsplaner må ses i lys av dette.
- Som følge av omlegging av E39, får næringslivet tilgang til et større felles bo- og arbeidsmarked i regionen. PHIs nye lokalisering vil bli mer sentral i forhold til dette markedet, noe som vil kunne gi et samlet økt positiv effekt på arbeidsmarkedet for hele regionen.
Vest-Agder fylkeskommune har i Fylkesplan og Økonomiplan vektlagt betydningen av å kunne tilby næringslivet i fylket konkurransedyktige rammebetingelser for sin virksomhet. Vår satsing på tilrettelegging av næringsområder og – miljøer, som bidrag til økt lønnsom verdiskaping, har i flere år vært et sentralt virkemiddel.
Søknaden fra Kvinesdal kommune er i tråd med fylkeskommunens strategiske prioriteringer for næringsutvikling, og prosjektet anses derfor som støtteverdig.
FORSLAG TIL ANBEFALINGER
Det foreslås at Kvinesdal kommune gis et tilskudd som omsøkt. Det vises til foranrefererte forslag til vedtak.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
NSM-utvalget behandlet i møte 20.desember 2006 sak 137/06: Disponering av ubrukt bevilgning på 2006-budsjettet. Av saksfremstillingen framgår at:
"NSM utvalget er kjent med at det foregår nye bedriftsetableringer på Øye i Kvinesdal som krever opparbeidelse av tomt og adkomst til industriområdet. Fylkeskommunen støtter dette over 551-midler til infrastrukturtiltak. Udisponerte bevilgninger på denne posten i 2006, anslagsvis 1,5 mill.kr foreslås avsatt til dette tiltaket."
Følgende inndekning av 2,0 mill. kr foreslås:
Av de udisponerte midler innen infrastruktur og lokale fortrinn utgjør midler fra kap.551.60 kr. 1.207.000,-, mens kr. 272.580,- er fylkeskommunale midler, totalt kr.1.479.580,-. Restbeløpet, kr. 520.420,- dekkes over næringskapitlets budsjett 2007 til infrastruktur og lokale fortrinn, med midler fra kap.551.60.

av Peersen, Tor, publisert 8. mars 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer