Prosjekt  Kvinnebygg AS  retter seg mot kvinner i tjenesteytende næringer, på tvers av offentlig og privat sektor. Det bygger konklusjonene fra et forprosjekt utført av Agderforskning, (Jf. prosjektrapport 6/2006)
 
Saken legges fram for fylkesutvalget den 11. april 2007.

Nettverk for kvinner i tjenesteytende næringer på Agder tar sikte på å styrke yrkesstolthet, trivsel og tilknytning til arbeidslivet for kvinner i serviceyrkene, og å øke statusen for denne typen yrker. Prosjektansvarlig er LO Vest-Agder, og prosjektet  gjennomføres i samarbeid med fylkeskommunene på Agder. Hovedinnholdet i prosjektet vil være fire nettverkssamlinger for 20 kvinner i regi av Forandringsfabrikken i perioden april-oktober 2007.
BAKGRUNN FOR SAKEN
På bakgrunn av de årvisse nedslående tallene fra SSBs likestillingsindeks er det ønskelig og nødvendig at regionale partnerskap på Agder tar gode grep for å bidra til forbedring av likestillingssituasjonen i landsdelen. På oppdrag fra verdiskapningsalliansen (VS2010) har Agderforskning gjennomført forprosjektet Nettverk for kvinner i tjenesteytende næringer på Agder (2005) for å avklare hva som kan være behovene for å styrke likestillingen i denne delen av næringslivet. Rapporten, og evaluering av denne, viser et behov for ytterligere satsing på nettverk for kvinner i tjenesteytende næringer.
Det regionale partnerskapet som tidligere ble kalt Verdiskapningsalliansen 2010 (fylkeskommunene, Innovasjon Norge, NAV, forskningsmiljøer og partene i arbeidslivet) stiller seg bak prosjektet.
SAKSOPPLYSNINGER
1. Målsettingen med prosjektet
Prosjekt Kvinnebygg AS setter fokus på kvinners deltakelse i arbeids- og samfunnsliv og prosjektet har følgende mål:
 • Øke kvinners tilknytning til arbeidslivet
 • Bygge selvfølelse og yrkesstolthet
 • Øke fokus på kvinners deltidsarbeid, og at de må ha valgmuligheter
 • Økt status til tradisjonelle kvinneyrker
 • Motivere kvinner til å delta i samfunnsdebatten
 • Styrke kvinners og samfunnets syn på viktigheten av deres bidrag i demokratidebatten.
I tillegg til nevnte målformuleringer, legges det opp til at inspirasjon og involvering av deltakerne skal bidra til at deltakerne selv setter fokus på temaene i prosjektets målsetting. For øvrig vil det også gis nyttig informasjon om:
 • Medbestemmelse
 • Økonomi
 • Pensjon
 • Arbeidsmiljø.
Målgruppa for prosjektet er kvinner fra serviceyrker både i privat og offentlig sektor. Det er en forutsetning at målgruppas ledere også skal delta.
2. Gjennomføring av prosjektet
Det regionale partnerskapet v/LO Vest-Agder er oppdragsgiver og prosjekteier. Det vil bli arrangert til sammen fire samlinger, og det er lagt opp til 20 deltakere.
Prosjektet skal gjennomføres av Forandringsfabrikken, og det framgår av prosjektbeskrivelsen hvilke oppgaver dette firmaet har ansvar for, for eksempel gjennomføring av prosessdelen i samlingene, oppsummering av resultatene etter hver samling, rådgivning til deltakerne, rapportskrivning, web osv.
LO har ansvar for å lede arbeidet i prosjektgruppa, skaffe deltakere til prosjektet, informere og invitere til samlinger og den praktiske tilretteleggingen avsamlingene.
Det foreligger en framdriftsplan som viser oppstart 10. april og avslutning i oktober 2007. Det foreligger også konkret program for de enkelte samlingene.
3. Budsjett og finansieringsplan
Budsjett:
Forandringsfabrikken                                                          kr  250.000
Hotellopphold                                                                     kr  134.000
Reise, honorar                                                                    kr   20.000
Kulturinnslag                                                                       kr   12.000
Konferanseartikler                                                              kr   15.000
Tapt arbeidsfortjeneste                                                        kr   89.400
Totale kostnader:                                                                kr 520.400         
Finansieringsplan:
Tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune                             kr  210.000
Tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune                             kr  210.000
Tilskudd fra LO                                                                  kr  100.000
Sum                                                                                    kr  520.000
VURDERINGER
Satsing på likestilling er forankret i Fylkesplan 2002 gjennom aktivitetsmålet: Å legge forholdene til rette for økt likestilling(s. 12)
Felles handlingsprogram 2007 for fylkeskommunene på Agder har regionale utfordringer som ett av seks satsningsområder. Likestilling er trukket fram som en viktig regional utfordring.
Kvinners deltakelse i arbeids- og samfunnsliv er viktig for å utvikle en livskraftig region på Agder. Kvinners yrkesdeltakelse er en ressurs for landsdelen, og kvinners engasjement kan bidra til å styrke kvinners og samfunnets syn på viktigheten av kvinners bidrag i demokratidebatten.
På denne bakgrunn mener rådmannen at Kvinnebygg AS  kan bidra til at målene i fylkesplanen og felles handlingsprogram oppfylles, og tilrår derfor at søknaden fra LO imøtekommes.
I sitt forslag til vedtak anfører fylkesrådmann Tine Sundtoft:
Vest-Agder fylkeskommune bevilger inntil 210.000 kr i tilskudd til prosjekt ”KVINNEBYGG AS” v/LO Vest-Agder. Tilskuddet belastes regionale utviklingsmidler, ansv.520.
 1. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt 520.000 kroner. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.
 2. Tilskuddet gis i tråd med felles handlingsprogram med Aust-Agder fylkeskommune, og etter samråd med Aust-Agder fylkeskommune, som har bevilget et tilsvarende beløp til dette prosjektet.

av Peersen, Tor, publisert 29. mars 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer