Handlingsplanen er forankret i den strategiske planen for Sørlandet Sykehus HF hvor det er en overordnet målsetting å styrke det sykdomsforebyggende arbeidet i sykehuset. Planen foreslår at tiltak knyttet til overvekt, underernæring og røykeslutt skal prioriteres. I tillegg skal det arbeides med sju delprosjekter knyttet til sårbehandling, lipidpoliklinikk som er en poliklinikk for behandling av uheldig sammensetting av fettstoffer i blod, allergipoliklinikk, forebyggende tiltak til unge selvmordstruede, helseforhold knyttet til innvandrere og flyktninger, førerkortvurdering og tilbud rettet mot de ansatte.
Fylkesrådmann Tine Sundtoft peker i høringssaken på betydningen av å velge prosjekter som inngår i de nasjonale satsingsområdene rus, tobakksrøyking, fysisk aktivitet, ernæring og psykisk helse der en kan utvikle samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner. Hun ser det som spesielt viktig at Sørlandet Sykehus HF utvikler sin rolle som samfunnsaktør med den betydelige kunnskapsmengden sykehuset rår over.
Det vil kreve rundt ti årsverk for å kunne realisere handlingsplanen. Noen av prosjektene vil kunne hente inntekter fra polikliniske takster og satser for dagbehandling. Sørlandet Sykehus HF har fremmet søknad til Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune om økonomisk støtte på 2 millioner kroner til gjennomføring av prosjektene i handlingsplanen. Søknaden vil bli lagt frem til politisk behandling senere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mars 2007 | Skriv ut siden