Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø går inn for at det bør bli etablert en base for oljevernberedskap på Lista. En etablering av en slik base vil ikke bare kunne beskytte et viktig miljøfølsomt nasjonalt område, men også styrke beredskapen knyttet til oljeproduksjonen generelt. Bakgrunnen for hovedutvalgets forslag er at fylkeskommunen har til høring en oppdatering av Regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen. Den er utarbeidet av Oljeindustriens Landsforening. Fylkeskommunen har i uttalelsen lagt vekt på to områder – utslipp til luft og utslipp til sjø – som i spesielt stor grad er viktig for Vest-Agder. Fylkestinget avgir den endelige uttalelsen 17. april.

Det er flere grunner til at hovedutvalget vil ha lokalisert oljevernberedskap på Lista. Det understrekes at Lista i nasjonal sammenheng er et spesielt miljøfølsomt område og at det er en betydelig kystnær skipstrafikk i området. En del av denne skipstrafikken består av skytteltankere knyttet til oljeproduksjonen i Nordsjøen. Videre vises det til at seilingstiden fra nærmeste NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) depot til Lista i dag er for høy - 6 til 10 timer. En slik etablering vil samtidig kunne senke responstiden ved større oljeutslipp i den sørlige delen av Nordsjøen, som blant annet Ekofisk området. Hovedutvalget legger til grunn at en beredskapsbase på Lista også må omfatte slepebåtskapasitet.
I 2007 vil utslippene fra Nordsjøen stå for ca. 20 prosent av de samlede nasjonale klimautslippene. Til sammenligning vil Vest-Agder slippe ut ca.1,4 millioner tonn CO2 eller drøyt 2 prosent av de nasjonale klimautslippene. Utslipp av NOX fra petroleumsaktiviteten i Nordsjøen inkludert assosiert skipstrafikk vil i 2007 være på 60 tusen tonn. Dette utgjør 38 prosent av det Norge skal slippe ut i 2010 i henhold til Göteborgprotokollen -156 tusen tonn.
Hovedutvalget mener at oljeselskapene må ta inn over seg sitt nasjonale ansvar når det gjelder utslipp til luft. Med den fortjeneste offshoreindustrien i dag har, og de store utslippene de generer, må offshoreindustrien ta samfunnsansvar når det gjelder å oppfylle nasjonale utslippsmål. Det vises til at utslippene av NOX og CO2 offshore i stor grad kommer fra brenning av gass til kraftproduksjon. Utvalget mener at staten bør øke avgiftene på utslipp av NOX og CO2 knyttet til kraftproduksjon offshore. På den måten mener utvalget at oljeindustrien vil velge elektrifisering eller andre lavutslippsløsninger på sine installasjoner. Hovedutvalget vil at ved fremtidige feltutbygginger må slike løsninger være nedfelt i konsesjonsbetingelsene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mars 2007 | Skriv ut siden