Vest-Agder fylkeskommune skal ta ansvar for en granskings- og oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for omsorgssvikt, overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i barneverninstitusjoner i Vest-Agder i perioden 1980-2004. Fylkestinget besluttet i dag at Fylkesmannen i Vest-Agder skal anmodes om å inkludere de institusjonene Vest-Agder fylkeskommune hadde ansvar for i perioden 1980-2004 i mandatet til de eksisterende granskingsutvalgene. Fylkeskommunen vil delta i en økonomisk oppreisningsordning.

Det offentlig oppnevnte Befringutvalget gjorde i 2004 kjent resultatene fra en nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barneverninstitusjoner i perioden 1945-1980. Arbeidet dokumenterte ettertrykkelig svikt innen blant annet drift, tilsyn og i den personlige atferd fra ansatte.
Også i barnehjem i Kristiansand ble det avdekket uheldige forhold. I mars 2006 ble det opprettet et uavhengig granskingsutvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Vest-Agder der personer kan henvende seg med sine historier om omsorgs og/eller overgrep gjennomført i institusjonene for perioden 1945-1980. Fra 1980 til 2004 hadde fylkeskommunene driftsansvaret for barneverninstitusjonene i fylket. For å sikre at fylkeskommunens ansvarsperiode ble dekket av utvalgets mandat ble det i desember 2006 opprettet et nytt og sidestilt utvalg slik at arbeidet kan drives effektivt, og alle som har historier kan få anledning til å fremlegge disse innen rimelig tid. Mandatet til utvalgene ble også utvidet til å omfatte omsorgssvikt og/eller overgrep i fosterhjem der kommunene hadde plasseringsansvaret mens fylkeskommunene skulle bistå med plassering av barn utenfor hjemmet. Vest-Agder fylkeskommune vil dekke en del av kostnadene knyttet til granskingsutvalget. Utvalget skal legge frem sin rapport 1. september.
Det skal også etableres et erstatningsutvalg som skal vurdere hver enkelt sak på bakgrunn av det som fremkommer i granskingsutvalgets rapport. I de saker hvor omsorgssvikt og/eller overgrep har forekommet, også i den perioden Vest-Agder fylkeskommune har hatt det formelle driftsansvaret for institusjonene, vil en dele likt på erstatningen mellom fylkeskommunen og den plasseringsansvarlige kommunen.
Det er etablert et godt samarbeid med Kristiansand kommune som koordinerer fremdriften i saken.  
Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune vil sammen invitere alle kommuner i Vest-Agder til å inngå avtale om både gransking og erstatning slik at personer som har vært utsatt for omsorgssvikt og/eller overgrep i barneverninstitusjoner får ett sted å henvende seg.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. april 2007 | Skriv ut siden