Fylkestinget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal fortsetter sin satsing på bærbare elev-PCer. Skolene får selv bestemme innføringstakten. Fylkestinget forutsettes at kravet om forsvarlig tilgang til slikt utstyr, i henhold til skolereformen Kunnskapsløftet, skal være fullført senest høsten 2009. Kunnskapsløftet medfører sterk økning i kravene til digital kompetanse i opplæringen. En innfrielse av disse kravene forutsetter at det gjennomføres en oppgradering av datautstyret på de videregående skolene i Vest-Agder.

Kostnadene i forbindelse med satsingen skal deles mellom elev, skole og fylkeskommunen sentralt. Den største økonomiske belastningen vil komme på de sentrale fylkeskommunale midlene. Det er beregnet at det må avsettes 4,7 millioner kroner av sentrale midler i 2007 til innkjøp av bærbare PC-er og trådløst nettverk i videregående opplæring.
Utdanningsavdelingen i fylkeskommunen planlegger en bred kompetanseheving innen digital læring for det pedagogiske personalet på skolene og instruktører i lærebedriftene. Det er imidlertid behov for å styrke kompetansen på dette feltet også i sentraladministrasjonen. Fylkestinget besluttet i den sammenheng at muligheter for opprettelse av en stilling med pedagogisk IKT som ansvarsområde må vurderes i sammenheng med den totale bemanningssituasjonen i de videregående skolene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. april 2007 | Skriv ut siden