Bakgrunnen for fylkestingets utspill er at fylkeskommunen har til høring en oppdatering av Regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen. Den er utarbeidet av Oljeindustriens Landsforening.
I utredningen vises det til at i 2007 vil utslippene fra Nordsjøen stå for ca. 20 prosent av de samlede nasjonale klimautslippene. Til sammenligning vil Vest-Agder slippe ut ca.1,4 millioner tonn CO2 eller drøyt 2 prosent av de nasjonale klimautslippene. Utslipp av NOX fra petroleumsaktiviteten i Nordsjøen inkludert assosiert skipstrafikk vil i 2007 være på 60 tusen tonn. Dette utgjør 38 prosent av det Norge skal slippe ut i 2010 i henhold til Göteborgprotokollen -156 tusen tonn.
Fylkestinget mener at oljeselskapene må ta sitt nasjonale ansvar når det gjelder utslipp til luft. Med den fortjeneste offshoreindustrien i dag har, og de store utslippene de generer, må offshoreindustrien ta samfunnsansvar når det gjelder å oppfylle nasjonale utslippsmål. Det vises til at utslippene av NOX og CO2 offshore i stor grad kommer fra brenning av gass til kraftproduksjon. Fylkestinget mener staten bør øke avgiftene på utslipp av NOX og CO2 knyttet til kraftproduksjon offshore. På den måten mener utvalget at oljeindustrien vil velge elektrifisering eller andre lavutslippsløsninger på sine installasjoner. Ved fremtidige feltutbygginger må slike løsninger være nedfelt i konsesjonsbetingelsene, mener fylkestinget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. april 2007 | Skriv ut siden