Westermoen tok for seg utfordringen om hva fylkeskommunen tenker om bygdeturisme og gårdsmat.  Han slo fast at det er politiske målsetninger som styrer politikken. -Behovene for opplevelse, ren mat og ren luft og særegen kultur blir ikke mindre i fremtiden. Spørsmålet er om vi klarer å legge om politikken i tide og hvordan virkemidlene kan innrettes for at bygdene skal bli attraktive for nyetableringer og fortsatt bosetting, sa fylkesordføreren.

Westermoen trakk frem flere konkrete satsingsområder hvor fylkeskommunen i samarbeid med andre driver frem utvikling til gode for den fremtidige virksomheten i blant annet bygdedistriktene. Et av områdene er det som drives gjennom prosjektet Digitale Distriktsagder for å sikre bredbåndtilgjengelighet og mobiltelefondekning for alle på Agder. Et annet område er økt innsats på utbygging, opprusting og vedlikehold av fylkesveiene. Kompetranseutvikling er også viktig gjennom at fylkeskommunen sikrer en desentralisert skolestruktur.

Han pekte også på den årlige konferansen Fremtidsbygda som fylkeskommunen tok initiativ til sammen med kommunene i indre Agder og startet i 2005. Målsettingen er å få frem og synliggjøre vellykkede tiltak i kommunene og få i gang prosjekter for å skape bolyst, attraktive steder og arbeidsplasser – spesielt med tanke på kvinner.

Av andre tiltak og prosjekter trakk han frem fylkeskommunens satsinger på Trebiennalen, stedutviklingsmedvirkning og medfinansiering, støtte til nær- og distriktsbutikker, biobrenselproduksjon, småkraftverk og flere andre tiltak for å styrke grunnlaget for vekst og utvikling i distriktene.

av admin, publisert 20. april 2007 | Skriv ut siden