Fylkesordfører-/rådslederkollegiet uttalte seg på en samling på Lillehammer denne uken enig i de overføringene av oppgaver til de nye regionene som Stortingets kommunalkomite har foreslått. Kollegiet er imidlertid helt klare på at dette allikevel ikke er tilstrekkelig for å få etablert færre, større og sterkere regioner. Kollegiet er glad for at Stortinget ber Regjeringen om å vurdere innspill fra kommuner og fylkeskommuner når det gjelder framtidige oppgaver og ansvarsområder for de nye regionene fram til endelig anbefaling legges fram for Stortinget våren 2008.

Kollegiet understreker betydningen av de lokale og regionale prosesser som nå pågår for å vurdere regioninndelingen. Kollegiet mener det er viktig å danne funksjonelle regioner som rommer regionale sentra og større byer. Regionene må ha robuste kompetansemiljøer og økonomisk styrke som grunnlag for regional vekstkraft. Større regioner gir mer slagkraft nasjonalt og internasjonalt. Kommunesektoren har nå selv muligheten til å etablere regioner som blir store nok til å få en ny politisk tyngde. Det vil både gi en bedre kraft til å utføre oppgavene som Stortinget legger opp til i denne omgangen, og til å påta seg nye oppgaver og større ansvar.
Kollegiet peker også på at større regioner vil være mer robuste overfor de krefter som ønsker nedleggelse av det politiske mellomnivået med omfattende statliggjøring av oppgaver og sentralisering som konsekvens.
Når det gjelder den framtidige inndelingen av regional statsforvaltning, har flertallet i Stortingets kommunalkomite i sin innstilling til Stortinget markert at den må vurderes i sammenheng med og som en del av en helhetlig regionalpolitikk. Flertallet understreker at det må legges stor vekt på å få mer sammenfallende inndelinger, og at dette betyr at fylkesmannen må få en inndeling som er lik inndelingen til de nye folkevalgte regionene. Kollegiet er enig i dette, og vil understreke at dette som hovedregel bør gjelde all regional statsforvaltning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2007 | Skriv ut siden

I prosjektbeskrivelsen går det frem at man ønsker å kartlegge blant annet miljøverdiene som kulturminner, biologisk mangfold og muligheter for friluftsliv langs elva. Samtidig vil en foreslå skjøtsels- og opparbeidingstiltak etter ønsker fra kommune, grunneiere og allmennheten.

Arbeidet er et spleiselag mellom prosjekteierne og kommunen, som har bidratt med 140 000 kroner i SMIL-tilskudd - spesielle miljøtiltak i landbruket.

På oppfordring fra Vest-Agder fylkeskommune søker kommunen om 100 000 kroner i tilskudd fra fylkeskommunen for å heve kvaliteten og omfanget på planen, samt å øke fokuset på tilrettelegging for friluftsliv langs Songdalselva. Kommunen opplyser at det vil være aktuelt å hente inn konsulenthjelp til noe av dette.

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Bård Andreas Lassen, telefon 38 07 46 21 Hovedutvalgsleder: Terje Damman, telefon 905 19 670

Kristiansand 27. oktober 2010
Informasjonstjenesten
Jan Torkelsen


sam113-10a