Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak:


Vest-Agder fylkeskommune gir et tilskudd på Kr. 300 000,- (Kr.100 000,- per semester) til pilotprosjektet Global Future. Tilskuddet gis i henhold til søknad/budsjett fra NHO Agder, under forutsetning av tilstrekkelig finansiering så prosjektet kan gjennomføres etter forutsetningene. Tilskuddet utbetales semestervis i kalenderårene 2007 og 2008, og belastes regionalutviklingsmidlene, ansvar 520.
 
Saken kommer til behandling i fylkesutvalget 8. mai.

SAMMENDRAG
Etter inspirasjon fra suksessen Female Future, har NHO Agder nå tatt initiativ til et program som skal mobilisere talenter fra innvandrerbefolkningen på Agder. Dette blir et pilotprosjekt som eventuelt kan formidles videre til andre landsdeler etter hvert. 30 innvandrere med høyere utdanning tilbys plass i denne omgang. Søknadsfristen er 8.mai 07, og programmet går over tre semestre, med oppstart i juni 2007 og avslutning innen utgangen av 2008.
Følgende partnere står bak programmet: Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Cultiva, LO i Aust- og Vest-Agder, NAV Aust- og Vest-Agder, Høgskolen i Agder, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Innovasjon Norge, Adecco Kristiansand, Kristiansand kommune, Arendal kommune, KS Agder, NHO Agder. 
Det totale budsjettet for Global Future er på Kr. 2.440.000,-
BAKGRUNN FOR SAKEN
Sørlandet er i økende grad blitt en flerkulturell landsdel. Endringene utfordrer både personer av utenlandsk opprinnelse og deres etterkommere, som skal finne sin plass i samfunnet; og etniske nordmenns evne og vilje til å anerkjenne og respektere mennesker med annen kulturell bakgrunn. Næringslivet på Sørlandet er internasjonalt retta, og rekrutterer medarbeidere fra heile verden. Internasjonal arbeidskraft tilfører landsdelen verdifull kompetanse og styrker konkurranseevnen.
Global Future er talentmobilisering av innvandrere med høyere utdanning på Sørlandet. Global Future skal bidra til at høyt kvalifisert arbeidskraft, som til nå ikke er tatt i bruk, kvalifiseres til stillinger og styreverv som gir vekst og langsiktig verdiskaping i landsdelen.
Arbeide for et mer velfungerende og inkluderende arbeidsmarked, vil gjøre at mangfoldet blir synliggjort og nye forbilder blir løfta fram. Global Future skal også bidra til at det etableres flere bedrifter og stimulere til gründertenking. Det er et mål at Sørlandet skal markere seg som en attraktiv landsdel, hvor det alle kan bruke sin kompetanse og skape seg et godt liv.
Målbare resultater vil være:
-          Deltakere som får ny jobb
-          Deltakere som avanserer i nåværende virksomhet
-          Deltakere som får styreverv
-          Mediedekning
SAKSOPPLYSNINGER
Målgruppe
Målgruppa for Global Future er innvandrere med høyere utdanning i aldersgruppa 30-50 år. Programmet skal favne ledertalenter, styrekandidater og personer med spisskompetanse. Deltakerne kan være personer som i dag har relevant jobb i forhold til utdanningen sin, selvstendig næringsdrivende, arbeidsledige eller personer som er overkvalifisert for det de arbeider med i dag.
I utvelgelsen av deltakerne skal det legges vekt på:
 • mangfold blant deltakerne (at de representerer alle verdensdeler)
 • balanse mellom antallet kvinnelige og mannlige deltakere.
 • geografisk spredning på Aust-Agder og Vest-Agder
 • fordeling mellom offentlig og privat sektor
Mål og innhold
Global Future handler om å bygge kompetanse hos den enkelte deltaker. I tillegg er det en forventning om at programmets deltakere skal bidra inn i programmet med sin unike bakgrunn. Tett nettverksbygging mellom deltakerne og i forhold til potensielle arbeidsgivere under hele programperioden er en nødvendig forutsetning.
Bedrifter og deres ansatte med relevant kompetanse engasjeres gjennom mentorordning og ved at bedriftene brukes som case. Større bedrifter, både offentlige og private, vil være ressursbedrifter som trekkes inn underveis i programmet.
De faglige elementene i programmet er:
 • Lederrekruttering med mentorordning
 • Alt.1 styrekompetanse, eksamen BI-Agder 
 • Alt.2 forvaltningskunnskap
 • Arbeidsmiljøloven / HMS-sertifisering
 • Historiefortelling/presentasjonsteknikk/medietrening/coaching
 • Relasjonsledelse/endringsledelse
Det vil bli drevet kultur- og kunnskapsformidling gjennom å invitere til samlinger på ulike møteplasser. Deltakerne vil fungere som vertskap underveis.
Prosjektorganisering
Global Future-partnerskapet betår av disse intansene:
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Cultiva
 • LO Aust-Agder
 • LO Vest-Agder
 • NAV Aust-Agder
 • NAV Vest-Agder
 • HiA  Høgskolen i Agder
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDI
 • Innovasjon Norge
 • Adecco, Kristiansand
 • Kristiansand kommune
 • Arendal kommune
 • KS Agder
 • NHO Agder
Styringsgruppa er sammensatt av prosjektets finansiører. Styringsgruppa godkjenner organisering, prosjektbeskrivelse, mål, budsjett og statusrapportering for Global Future. Styringsgruppen ble konstituert 25.01.2007 og oppløses ved prosjektslutt.
Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget rapporterer til styringsgruppa.
Deltakere
Representerer   
Rolle
Hilde Bergersen
Aust-Agder fylkeskommune
Medlem
Lisbeth Reed
Vest-Agder fylkeskommune
Medlem
Valborg Langevei
Kristiansand kommune
Medlem
Per Lund
NAV Vest-Agder
Medlem
Agnes Norgaard
 LO  Aust-Agder
Medlem
Pernille Baardson
IMDI
Medlem
Siri Mathiesen
Helen E. Stie
NHO Agder
Prosjektleder
Budsjett- og finansieringsplan juni 2007 – desember 2008
Budsjett
Kostnadsart  (hovedposter)
NOK
  (1 000)
Vurdering av søknader - opptak
20
Prosjektledelse 10 samlinger a 2 dager
100
Prosjektledelse faglig leveranse 10 samlinger a 2 dager
550
Lederrekruttering gjennom mentoring
100
BI –Styrekompetansekurs/forvaltningskunnskap
                200                
Markedsføring; annonser og brosjyre
Møteplassen
                220
Historiefortelling/medietrening/coaching
                250
Arbeidsmiljøloven HMS sertifisering
                100
Adm/styringsgruppe
                100
Oppholdsutg 10 samlinger a 2 dager 30 deltakere
                400
Studietur
                400
Deltakeravgift
0
SUM
             2.440
Finansieringsplan
Kilde
NOK
(1 000)
Aust-Agder fylkeskommune
200
Vest-Agder fylkeskommune
300
Cultiva
100
LO Aust-Agder
15
LO Vest-Agder
15
NAV Aust-Agder
200
NAV Vest-Agder
200
HiA  Høgskolen i Agder
50
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI
50
Innovasjon Norge
200
Adecco, Kristiansand
20
Kristiansand kommune
100
Arendal kommune
50
Agderrådet
150
NHO Agder
200
Kompetansefondene
400
KS Agder
20
*Arbeids- og inkluderingsdepartementet/nasjonale fond
270
SUM    
2.440
* Det søkes midler fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og andre nasjonale fond. Dersom prosjektet ikke oppnår nasjonal støtte på kr. 270.000,-, reduseres budsjettet tilsvarende.
VURDERINGER
Dette prosjektet tar utgangspunkt i et vedvarende samfunnsproblem, godt dokumentert gjennom statistikk og samfunnsvitenskapelige undersøkelser: At personer med innvandrerbakgrunn generelt har problemer med å komme inn på det norske arbeidsmarkedet; og at mange innvandrere med høyere utdanning har store vanskeligheter med å få arbeid som er i samsvar med deres kompetanse. Global Future tar tak i dette på en måte som bidrar til å fokusere på innvandreres ressurser og potensielle nytte for samfunnet.
Global Future er et godt tiltak i forhold til satsingsområdene som er trukket i Fylkesplan 2002. For å redusere arbeidsledigheten i minoritetsgruppene og styrke mangfoldet i arbeidslivet trengs positiv innsats:
”Det er behov for å etablere et regionalt nettverk mellom offentlige og private arbeidsgivere, Aetat, partene i arbeidslivet, innvandrerorganisasjoner samt utdannings- og forskningsinstitusjoner som kan samarbeide om handling og tiltak på dette feltet.” (Kap. 4.1 Mangfold i arbeidslivet )
Tiltakene er også helt i tråd med Agderrådets vedtak om inkludering av etniske minoriteter og mangfold på Sørlandet fra april 2006. (Jf. vedtak i Agderrådets arbeidsutvalg 28.04.06)
 
Det har allerede vært stor interesse for prosjektet både fra målgruppa, fra offentlige og private virksomheter og fra media. Medieomtalen har vært positiv og godt synlig. Mye tyder på at Global Future kan bli et usedvanlig viktig tiltak for 30 enkeltpersoner, for de virksomhetene som bidrar aktivt inn i programmet, og ikke minst for holdnings- og opinionsdanning blant mennesker på Sørlandet.
Fra NHOs side er Global Future tenkt som et pionerprosjekt. Dersom dette gir gode resultater, kan Sørlandet bidra med en modell som kan brukes Norge rundt.
Det søkes om et relativt høyt beløp, Kr. 300.000,- til et enkeltprosjekt. Med tanke på målgruppa for programmet, der mange vil ha problemer med å få arbeidsgiver eller andre til å dekke en deltakeravgift, er det viktig at partnerskapet fullfinansierer prosjektet.
KONKLUSJONER
Vest-Agder fylkeskommune bør imøtekomme søknaden fra NHO og støtte Global Future med Kr. 300.000,- per semester. Vest-Agder fylkeskommune har store forventninger til gjennomføringen og resultatene.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Et positivt vedtak vil belaste ansvar 520 med Kr. 100.000,- i 2007 og Kr. 200.000,- i 2008.

av Peersen, Tor, publisert 30. april 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer