Fylkesordfører Thore Westermoen redegjorde i fylkestinget i dag om at det for tiden pågår en kritisk gjennomgang av planløsninger, kostnadselementer og gjennomføringsstrategi for teater- og konserthuset Kilden. -Målet med gjennomgangen er en reduksjon av de usikkerheter prosjektet står overfor, blant annet. markedssituasjonen. Det innebærer også en vurdering av størrelse på avsetning til reserver i prosjektet for å møte usikkerhetene. Det er per i dag ikke grunn til å tro at verken byggets hovedfunksjoner vil bli skadelidende i denne kritiske gjennomgangen, eller at kostnadsrammen vil bli overskredet. Visshet for dette vil styret få når hovedtyngden av anbudene for Kilden foreligger i desember i år, før byggestart for denne hoveddelen av prosjektet, sa fylkesordføreren.

Bakgrunnen for redegjørelsen er at fylkestingsepresentanten Vidar Kleppe (Dem) i et spørsmål til fylkesordføreren viser til et oppslag i Fædrelandsvennen om at, Øystein Meland, prosjektleder for teater og kulturhuset Kilden har  sagt opp sin stilling. Meland mener prosjektet ikke kan realiseres uten store økonomiske overskridelser.
Westermoen siterte fra Kristiansand Revisjonsdistrikts selskapskontroll-rapport av mars 2007 til kontrollutvalget i Kristiansand kommune hvor det fremgår at Melands arbeidsgiver, administrende direktør Sven Erik Nørholm i PTL i en pressemelding har avvist at prosjektet er ute av kontroll. ”PTL har utviklet gode rutiner og verktøy for håndtering av usikkerhet i prosjekter på en god måte. I dette prosjektet ligger de største usikkerhetene innenfor områder som prosjekteier og prosjektledelsen kan håndtere, skrev Nørholm”
Fylkesordføreren trakk også frem at styreleder Stein A. Hannevik i Kilden IKS sier at byggingen av teater- og konserthuset skal skje innenfor vedtatt ramme på 1.1 milliarder i 2003-kroner. Dette tilsvarer om lag 1,267 milliarder kroner per november 2006.
Kristiansand Revisjonsdistrikt konkluderer med at Kilden IKS driver i tråd med bystyrets vedtak og intensjoner, og anbefaler at selskapet kontinuerlig følger opp nåværende fokus på usikkerhetsanalyse og tiltak, slik at vedtatte rammer kan overholdes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. april 2007 | Skriv ut siden