Fylkesrådmannen Tine Sundtoft anbefaler å bevilge kr. 300.000.- til oppussing av Evjemoen skytebane i forbindelse med landskyttersetvnet i 2009. Hun forutsetter i saksframlegget at Aust-Agder fylkeskommune gjør det samme.
 
Saken kommer opp i hovedutvalget for kultur og utdanning 25. april.

BAKGRUNN FOR SAKEN
5 skytterlag fra Agder skyttersamlag, Evje&Hornnes , Greipstad, Vennesla, Mykland og Imenes er etter søknad tildelt ansvaret for å arrangere Landsskytterstevnet på Evjemoen skytebane i 2009. Samme arrangørstab arrangerte også Landskytterstevnet i 1999 på samme bane.
Det frivillige skyttervesen (DFS) har utpekt 10 såkalte landsbaner, Evjemoen er en av disse. Landsskytterstevnet arrangeres etter en turnus på disse 10 anleggene. 
Landsskytterstevnet er DFS’s norgesmesterskap, mange vil være kjent med arrangementet gjennom bred mediadekning  - med store seertall for direkte-sendte finaler i TV primo august hvert år. Det er et stevne som gir plass til både bredde og topp, der er klasser så vel for de yngste skytterne, som for de eldste veteranene. Flere tusen skyttere deltar, og det er tradisjon å ta med seg familien til stevnet. Skyttere fra Vest-Agder har tradisjonelt hevdet seg meget godt, sist sommer ble Mette Finstad, Søgne skytterlag kåret til skytter”konge” – for første gang vant en kvinne Landsskytterstevnet.
Skytterne på Agder er organisert i 3 såkalte samlag, samlag tilsvarer idrettens særkrets, et regionalt organisasjonsledd som samler lagene i sitt nedslagsområde. Agder samlag ligger midt i Agder, og organiserer lag fra både Vest- og Aust-Agder.
DFS flyttet på slutten av 90-tallet status som landsbane fra Grotjønn i Kristiansand til Evjemoen da det ble klart at den gamle landsarenaen Grotjønn ikke lenger var mulig å utbygge til en dimensjon og standard som tilfredstilte tidens krav.
Selv om banen ligger i Aust-Agder fylke, ser Vest-Agder fylkeskommune det som sitt ansvar å bidra til påkrevd opprusting av anlegget. Landsbanen på Evjemoen blir å betrakte som fylkesanlegg for skyting, både for Aust- og Vest-Agder. Beliggenheten er så sentral som noen skytebane på Agder kan bli. Ingen av banene i Vest-Agder vil på noe sikt komme til å tiltredstille kravene til en landsbane.
SAKSOPPLYSNINGER
Hovedkomiteen for Landsskytterstevnet søker Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner hver om kr 300 000,- til påkrevd opprusting av anlegget.. I tillegg vil Evje&Hornnes skytterlag fremme søknader om spillemidler til  påkrevde idrettslige opprustninger. Disse søknadene vil bli behandlet av Aust-Agder fylkeskommune, men her er det tale om relativt beskjedne beløp.
Fylkeskommunene befarte banen i januar sammen med hovedkomiteen, og i påfølgende møte, ble det gjort rede for problemer og utfordringer på bred basis.
Befaringen ga oss god forståelse for de påkrevde opprustinger av anlegget. Det er gått en del år siden forrige arrangement, og stevnets karakter har endret seg merkbart i denne tiden. Bare tilpasning til stor tilstrømning av både skyttere og interessert publikum, samt bred mediadekning, gir store utslag økonomisk for arrangøren.
Summen for påkrevde utbedringstiltak, er beregnet til kr 2 354 000-, se vedlagt søknad. I tillegg til fylkeskommunene, har hovedkomiteen søkt tilskudd fra de 4 kommunene som har skytterlag som med-arrangør.
VURDERINGER
Som før sagt har skytterne tradisjon for å ta med seg familie til landsskytterstevnet. Når dette arrangeres på Sørlandet, blir deltakelsen alltid stor 3-4 000 skyttere, kanskje enda flere forventes påmeldt, og innkvartering av skyttere med familier skjer i utstrakt grad også utenfor Evje&Hornnes kommune. Mange familier foretrekker å tilbringe noen feriedager ved kysten, fra Lyngdal til Grimstad, og avstandene til Evje fra de mer kystnære ovenattings-faciliteter er overkommelig. Spin-off effekten av Landsskytterstevnet, for både reiselivsnæring og diverse lokale handelstander på Sørlandet, er betydelig.
Landsskytterstevnet er et arrangement som i høy grad verdsettes av ulike berørte leverandører av varer og tjenester. Også på denne bakgrunn er det viktig for fylkeskommunene å støtte arrangementet. I tillegg er Evjemoen karakterisert som en meget god skytebane, et anlegg av stor verdi for videre utvikling av en av våre mest tradisjonsrike idretter.
Opprustingen av anlegget på bred basis gir regionens skyttere et moderne anlegg både skyteteknisk og i forhold til infrastrukturen. Det blir enkelt å arrangere store regionale stevner, og oppgradert avansert elektronikk vil gi gode treningsforhold til beste for skyttere også utenfor Evje&Hornnes kommune. Med den planlagte opprusting vil en også legge forholdene godt til rette for det neste Landsskytterstevnet på Evje, som etter terminen vil komme i 2017.
Vi fremmer ut fra dette forslag om å innvilge omsøkte beløp på kr. 300 000. Bevilgningen foreslås dekket over posten ”Prosjekter finansiert over driftsmidler” (side 39 i budsjettheftet) innenfor regionalavdelingens budsjett enten i år eller neste år. Det kan bli ledige midler i år som følge av at 3. byggetrinn ved Agder Naturmuseum ikke ser ut til å bli igangsatt som planlagt.

av Peersen, Tor, publisert 19. april 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer