Næringslivet, både lokalt og nasjonalt, har store behov for kompetanse innen realfag. Samtidig viser internasjonale undersøkelser at kunnskapsnivået i matematikk i norske skoler ikke er tilfredsstillende. Mange elever oppfatter matematikk som et vanskelig fag, og dette svekker motivasjonen og hemmer elevenes læring. Vest-Agder fylkeskommune har i samarbeid med Kristiansand kommune, Mandal kommune og Høgskolen i Agder og utarbeidet en prosjektplan der formålet er økt motivasjon og læring i matematikkfaget. Prosjektet omfatter barnehager, grunnskoler og videregående skoler, og er finansiert av Vest-Agder fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond og Teknisk naturvitenskaplig forening.

Prosjektet har følgende hovedmål: ”Gjennom prosjekt ”Lær bedre matematikk” skal deltakende barnehager og skoler utvikle og utprøve arbeidsmåter, verktøy og metoder som setter dem i stand til å skape et godt læringsmiljø og god faglig og sosial utvikling, med matematikkfaget som spydspiss. Prosjektet skal også sette deltakerbarnehagene og -skolene i stand til å spre tilnærminger, arbeidsmåter og metoder til de andre barnehagene og skolene i Vest-Agder og til studenter i lærerutdanningen”.
Høgskolen i Agder har gjennom flere år arbeidet med en tilnærming til matematikkfaget som kalles Inquiry. Denne tilnærmingen er anerkjent og brukt med gode resultater i flere land. Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand og Mandal kommuner ønsker i samarbeid med HiA å prøve ut denne tilnærmingen i Vest-Agder.
Inquiry legger opp til faglig nysgjerrighet og en forskende, utprøvende tilnærming til fagets utfordringer, og kan i prinsippet tas i bruk i alle fag. I prosjektet er matematikk valgt dels fordi faget egner seg godt til denne typen tilnærming, og dels fordi det er matematikkseksjonen ved HiA som har kompetanse på dette. Dersom erfaringene med prosjektet er positive, vil det være aktuelt å spre arbeidsmetoden både til andre skoler og til andre fag.
Vest-Agder fylkeskommune har tre skoler med i prosjektet: Kristiansand katedralskole Gimle, Kvadraturen skolesenter og Mandal videregående skole.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. april 2007 | Skriv ut siden

Etter forskrift om konsekvensutredninger skal kommuneplanens arealdel konsekvensutredes. Dette gjelder både nye områder for utbygging og vesentlig endringer i arealbruk i eksisterende byggeområder. I tillegg skal det gis en vurdering av de samlede arealbruksendringene for miljø og samfunn. Det er ikke anledning til å dispensere fra disse kravene.

Hovedutvalget vedtok i tillegg enstemmig et forslag fra Arbeiderpartiet hvor en ber Kristiansand kommune avvente en videre behandling av kommuneplanens arealdel til endelig arealplan for Kristiansandsregionen foreligger.

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Bjørg Hellem, telefon 38 07 45 34

Hovedutvalgsleder: Terje Damman, telefon 905 19 670

Kristiansand 27. oktober 2010
Informasjonstjenesten
Jan Torkelsen

sam111-10a