Vest-Agder fylkeskommune presenterer nå i samarbeid med Agder naturmuseum og botaniske hage et nytt flott hefte kalt FRILUFTSPARKEN – Flora og fauna i Helleviga, Romsviga og Donevann. For Vest-Agder fylkeskommune har det vært en viktig strategi å gi befolkningen lyst til å besøke friluftsparken i Søgne, samtidig som besøkende kan få informasjon om områdets natur generelt og hageplantene i Romsviga spesielt. Målet med heftet er å bidra til dette. Heftet selges for 50 kroner.

”Vest-Agder fylkeskommune har med sitt engasjement knyttet til friluftsliv bidratt til at friluftsparken i Søgne har blitt et yndet turmål for befolkningen i Vest-Agder. Friluftsparkens varierte landskap og natur, fra hav til hei, gir mulighet for mange aktiviteter og opplevelser året rundt. Kystbruket Romsviga, som ble fredet i 2003 og eies av Vest-Agder fylkeskommune, representerer et viktig bidrag til vår kystkulturhistorie og inngår som en del av friluftsparken. I heftet fortelles det også om plantene du kan se i tilknytning til gårdsanlegget. Vi håper at heftet vil være til glede og inspirasjon for turgåere og at du virkelig tar deg tid til å oppleve friluftsparkens spennende natur og kulturhistorie”, skriver fylkesordfører Thore Westermoen i forordet.
Forside FriluftsparkenhefteVest-Agder fylkeskommune ervervet i 2004 eiendommen Romsviga i Søgne kommune.
Denne eiendommen, sammen med Helleviga og områdene ved Donevann, utgjør et verdifullt friluftsområde for befolkningen i regionen. Det er Midt-Agder friluftsråd som har forvaltningsansvaret for Friluftsparkens utmarksområder.
                                     
Friluftsparken har et variert landskap fra svaberg mot sjøen, småkupert kyst, skogkledd heiterreng og med Donevannet som et viktig landskapselement. Området har en spennende flora og fauna og Agder naturmuseum og botaniske hage ved konsulent Asbjørn Lie har på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune registrert planter, fugl og annet dyreliv i tilknytning til friluftsparken. Dessuten har førstekonservator Per Arvid Åsen fra Agder naturmuseum og botaniske hage registrert hageplantene på det fredede kystbruket Romsviga. Registreringene av floraen og faunaen i området er på ingen måter fullstendig, men den gir en oversikt over hva man som turgjenger i området faktisk kan observere.
Heftet er til salgs på følgende steder:
Agder naturmuseum og botaniske hage, Gimleveien 23, Gimle gård
Midt-Agder friluftsråd, Tollbodgt 31
Kristiansand og Oppland turistforening, Kirkegaten 15
Midt-Agder friluftsråd vil også selge heftet på friluftskafeen i Helleviga når denne åpner for sesongen.
Vest-Agder fylkeskommune står som ansvarlig for utgivelsen og har dekket alle kostnader knyttet til utarbeidelsen av heftet. Fylkeskommunen vil imidlertid ikke få noen inntekter av salget da disse vil tilfalle Agder naturmuseum og botaniske hage, Midt-Agder friluftsråd og Kristiansand og Oppland turistforening.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. april 2007 | Skriv ut siden