Professor Tor Selstad fra Høgskolen i Lillehammer har vært en av de mest toneangivende aktørene i debatten om en ny forvaltningsmodell i Norge. I dag var han hovedinnleder på en stor konferanse om regionreformen som fylkeskommunene og KS på Agder arrangerte i Kristiansand. Selstad mener som før at når og om landet skal gjennom en regionreform må den baseres på at det etableres landsdelsregioner. Han har tidligere gått inn for et antall på sju regioner som beste løsning

-Det var noe som ikke ble akkurat slik vi trodde det skulle bli. Det opplegget som har vært lagt for regionprosessen er nå brutt fra regjeringens side. Det var lagt opp til å først klargjøre oppgavene til de nye regionene og deretter gå løs på geografispørmålet. Nå har regjeringen laget en smørje hvor oppgaver og geografi blir som en rullende ball, sa Selstad. Han viste til at det er fullt mulig å få til en skikkelig regionreform dersom en vil. Dette synliggjorde han ved blant annet til å vise til Sverige hvor målet med reformen og veien frem mot gjennomføring er klart og legitimt.

-Svenskene vil ha en utvikling av samfunnet som går videre og fremover. For å få det til er det nødvendig med gode redskaper. I den sammenheng har en innsett at regionene er sentrale. Det er bred enighet om at stat, regioner og kommuner må være sammen om å dele ansvar og oppgaver knyttet til velferdsproduksjon og utvikling i nabolandet, sa professoren. Han viste også til at svenskene vil ha sammenfallende geografisk regioninndeling for de folkevalgte regionene og den regionale statlige virksomheten.

-Det er ingenting i de foreslåtte oppgavene til de nye regionene, i regionmeldingen fra regjeringen som tilsier større regioner enn dagens fylkeskommuner. En løsning med forsterkende fylkeskommuner kan videreføres innenfor dagens grenser, sa Selstad. Han viste i den sammenheng til at regjeringen lokker med overføring av Statens Vegvesen til regionene dersom de blir bortimot like store som dagens fem vegregioner. -Dette er nærmest en umulighet med en frivillighetsmodell hvor fylkeskommunene selv får velge geografiløsningene, slo han fast.

Han talte varmt for en norsk løsning etter svensk mønster. Det vil innebære at regionene får hovedansvar for regional utvikling gjennom blant annet å samle alle ressursene som Innovasjon Norge, SIVA og Norsk Forskningsråd har til regional utvikling i en regional innovasjonsenhet. Regionen må også drive et omfang av tjenesteyting som gir dem oppslutning. I dette bør inngå blant annet videregående opplæring, sykehusdrift, samferdselsoppgaver og veiansvar. Statens bidrag til regionene bør være å la dem forvalte regionuniversiteter. Når det så gjelder størrelsen på regionene vil en kunne legge sykehus, innovasjonssenheten og universitetet inn som et dimensjoneringsgrunnlag for antall og størrelser på regionene, mente Selstad.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2007 | Skriv ut siden