Tilskuddene er fordelt slik:

Ole Vig videregående skole, Medieavdelingen, Stjørdal har fått 50 000 kroner til "Prosjekt Valginformasjon 2007” i Stjørdal.  Prosjektet skal informere ungdom i Stjørdal om valgordning, om de ulike politiske partiene, om partiprogrammene og om hvilke kandidater som stiller for de ulike partiene. Det skal fremme interessen for valget og dermed øke valgdeltakelsen blant unge velgere og øke engasjementet blant ungdom for politikk og samfunnsutviklingen. Tiltakene som skal benyttes er utstillinger, banner, flyers, valgavis, brosjyrer, powerpointpresentasjon, videoproduksjon til bruk i undervisning og konkurranser.

Studentenes Landsforbund, har fått 100 000 kroner til å lage en Valghåndbok. Den skal forklare hvordan medlemmene kan arrangere politiske debatter, infodager, opplysningskampanjer og valgvaker. Info om hvordan stemme, om politiske partier, hvordan medlemmene kan jobbe mot media og om aktuelle studentsaker som kan tas opp med lokalpolitikere. Det skal utarbeides plakater til skoler og små brosjyrer som deles ut til studenter og de skal drive informasjonsarbeid på kurs og konferanser.

Ungdommens fylkesråd, Østfold har fått 230 000 kroner for å inspirere ungdom og innvandrere til å delta i høstens valg. Mål: Østfold skal bli det fylket i landet med størst oppslutning blant unge velgere. I tillegg: øke valgdeltakelsen blant innvandrerne. Et viktig kriterium er at målgruppen skal være involvert i valginformasjonsarbeidet. Dette for at ungdommene og innvandrerne skal få et eierforhold til aktivitetene og at de lettere skal treffe med et språk og en kommunikasjonsform som unge kjenner seg igjen i og er komfortable med. Tiltak for å oppnå dette er seminar hvor ungdom gir innspill til hvordan man får ungdom til å stemme, kampanje om hvorfor man bør stemme stemme.  Kort, konsist og på ungdommens premisser skal man også lage plakat/annonse, flyere, arrangere skoledebatter. Fylkesrådet vil også produsere egen informasjon/oversettelse til innvandrere (bl.a. nå ut til unge innvandrere, som ofte fungerer som tolker/oversettere for sine foreldre), utfordre partiene til å svare på viktige ungdomspolitiske spørsmål og gi ut praktisk informasjon til første, annen og tredjegangs velgere.

Anne-Marit Godal og Halvor Rørvik, får 160 000 kroner til å produsere fem videosnutter som er ment å skape motivasjon ved å påvirke følelser som holder velgere under 25 års alder borte fra stemmelokalene. Disse velgerne satser prosjektet å nå ved å produsere videosnutter – ”geriljafilm”, som i form står fram som dokumentarisk.

Norges Bygdeungdomslag har fått 100 000 kroner til prosjektet "Stem. Bestem lokalt" rettet mot medlemmer i alderen 16-26 år i Norges Bygdeungdomslag  og deres omgangskrets, og med et særlig fokus på førstegangsvelgerne. Målet er å øke bevisstheten rundt valget hos organisasjonens medlemmer, noe som igjen vil bidra til økt engasjement og valgdeltakelse. Tiltak: opplæring av medlemmer, som igjen skal informere andre medlemmer om valget. De vil benytte etablerte informasjonskanaler og samlingsarenaer, f.eks. medlemsblad, internettside, valgvettregler, valghefte, årsmøtemappe, T-skjorter, norgesturné, kurs, årsmøter.

Natur og Ungdom har fått 200 000 kroner til prosjektet "Klimavalg" som skal få ungdom til å delta i valget. De vil fokusere på klimasaken, både fordi de vet den er egnet til å engasjere ungdom og fordi den gir muligheter for en demokratisk deltakelse som strekker seg ut over stemmeseddelen. De vil nå ut til førstegangsvelgerne gjennom et skoleopplegg med minst 380 klasser i videregående skole, skolere unge foredragsholdere, lage nettside for å kartlegge lokalpolitikernes klimainnsats, blant annet ved at elevene selv kartlegger ved hjelp av gruppeoppgaver og arrangere en ungdomskonferanse om klimapolitikk i kommunene.

Norges Blindeforbund, Hordaland har fått 35 000 kroner til å holde et åpent møte i slutten av august der Bergen valgsekretariat orienterer om tilgjengeligheten i valglokalene og de tiltak som er gjort for at gruppen blinde/svaksynte, handikappede og psykisk utviklingshemmede kan avgi stemme. Deretter vil de politiske partiene få anledning til å presentere sine programmer, med vekt på universell utforming, TT-kjøring og hvordan de vil være behjelpelig med å få denne gruppen inn i en arbeidssituasjon. Tiltaket vil bli rettet mot blinde/svaksynte, handikappede og psykisk utviklingshemmede gjennom paraplyorganisasjonen SAFO.

Stiftelsen Klar Tale har fått 850 000 kroner for å gi ut en utgave av Klar Tale med 8 sider ekstra (12 sider valgstoff) om valget 2007 i et opplag på 125 000 aviser, distribuert til medlemmene av dyslektikernes, utviklingshemmedes-, synshemmedes- og afatikernes organisasjoner og til innvandrerorganisasjoner og moskeer.  Avisen sendes også til alle landets grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentrene. Avisen vil i tillegg kunne gjøres tilgjengelig som avis innlest på CD og avis trykt i blindeskrift. Den kan også bli tilgjengelig for alle som leser PDF-filer og med lyd opplest som podkast på www.klartale.no og www.skolenettet.no. Utgivelsen/publiseringen vil kunne skje torsdag 23. august.

Norges Blindeforbunds fylkeskontorer i Hedmark og Oppland har fått 40 000 kroner til sammen. Organisasjonene har gått sammen om å gjennomføre en valgaksjon i hvert av de to fylkene. Politikere fra hvert av fylkene blir invitert til en offentlig debatt med funksjonshemmedes levekår på dagsorden. Politikere vil bli utstyrt med ulike hjelpemidler og vil bli bedt om å simulere ulike handikap. Debatten vil foregå i bussreisen mellom Lillehammer - Gjørvik og Elverum - Hamar.

Radio Arbeidet, Bergen har fått 30 000 kroner for å lage 23 programmer for ungdom og innvandrere (kurdere) med temaer rundt valget. 14 programmer skal være om selve valget; fem korte programmer om den historiske utviklingen av valg i Norge med stikkord som grunnloven fra 1814, utviklingen av stemmeretten, kvinners kamp for stemmerett, folk på stønad og stemmerett, utenlandske statsborgere og stemmerett.

Åtte korte programmer om dagens situasjon: hva er kommunestyre, hva er fylkesting, hvilke partier stiller til valg, nominasjonsprosesser, ungdom i kommunalpolitikken, innvandrere i kommunalpolitikken, direkte ordførervalg, hvordan påvirke valget (kumulering). De ønsker også å arrangere en direktesendt debatt med deltakere fra ulike partier, ungdomsgrupper og innvandrerrepresentanter

Voice of Norway Urdu service radio øst A/L har fått 15 000 kroner til å lage fem radioprogrammer om deltakelse under valget 2007. Temaene er: Hvorfor stemme? Hvordan stemme? Hvorfor er det viktig med deltakelse? Hvem kan stemme og oppfordring om deltakelse. 5000 lyttere i Østfold, Vestfold og en del av Akershus kommuene.  Målgruppe: minoritetsbefolkningen (fra Bangladesh, Sirilanka, India,og Pakistan).

Russisktalendesforening i Vestfold Kalina, har fått 15 000 til et informasjonsprosjekt rettet mot nyankomne og godt etablerte innvandrere fra alle republikker fra tidligere Sovjetunionen.  Målet er å formidle informasjon på det språket (russisk) deltakere forstår om det politiske systemet i Norge, valg, stemmerett, innflytelse, osv. gjennom valgdeltakelse. Øke bevisstheten ved deltakelse ved valget. Det skal skje gjennom 3-6 informasjonsmøter/politiske paneler i Vestfold, bruk av internettsiden www.kalina.no for formidling av samfunnskunnskap og artikler i avisen "Landsmenn" - den eneste avisen for russisktalende befolkning i Norge.

Tamilsk Kvinne Organisasjon og Tamilsk Ungdomsorganisasjon har fått 80 000 kroner til å øke de tamilske og norsktamilske stemmeberettigedes kunnskap om valget og øke valgdeltakelsen (i hele landet). Spesielt fokus på kvinner og ungdom. Målgruppen skal nås ved hjelp av eksisterende tamilske og norsktamilske informasjonskanaler, i tillegg via ulike samarbeidsorganisasjoners nettverk. Organisasjonene skal arrangere infomøter med debatt og stands, debattprogrammer, samt valgdeltakelsesoppmuntring i forbindelse med reklame på tamilsk radio- og tv-kanaler (en sendes via parabol fra Frankrike). Det skal også utarbeides valgdeltakelsesoppmuntringsmateriell (med hovedvekt på bilder, figurer og andre illustrasjoner) rettet mot den norsktamilske befolkningen.

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene har fått 300 000 kroner til KIM-kampanjen 2007 som er rettet inn mot lokalvalget. Kampanjen har en todelt målsetting: å sette minoriteters saker på dagsorden overfor partiene og allmennheten og å øke minoriteters innflytelse ved å gjøre dem kjent med politiske partier, det politiske systemet og øke deres valgdeltakelse.

Målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn og deres org. Midlene fra KRD skal brukes til de regionale samlingene til å utvikle materiell til kampanjen. Også midler til delvis dekning av reisekostnader for deltakere i kampanjen.

Radio Latin-Amerika, Radio Inter FM og Radio Tamil har fått 50 000 kroner til produksjon av radiospoter på ca. elleve språk, kringkasting av radiospoter på de enkelte radiostasjonene, produksjon av radioprogram med deltakelse av politikere fra forskjellige partier. Radiostasjonene vil også lage valgarrangement for innvandrere på Rockefeller i Oslo, hvor de politiske partiene deltar.  Innvandrerorganisasjoner og alle partier vil bli invitert til å delta. Det vil bli gjort opptak fra arrangementet som senere vil bli sendt på våre radiostasjoner. Arrangementet skal holdes senest en uke før valget.

Antirasistisk Senter får 200 000 kroner til videreføring av kampanjen ”Stem og Bestem”. Tiltak: informasjonsbrosjyre som distribueres over hele landet, møteserie med ungdom og workshop under sommerleiren til Agenda X,  - nettside med valginformasjon og debatt, en animert valgspot som legges på nettet og distribueres til andre organisasjoner, brukes i powerpoint-presentasjoner og vises på storskjerm under Melafestivalen, debattmøter.

Radio Gudbrandsdal får 45 000 kroner til et informasjonsprosjekt i tre deler som tar sikte på å øke valgdeltakelsen og kunnskapen til de som stemmer. Prosjektet består av radiosendinger, internettplattform og radiokafeer. Målgruppen er alle stemmeberettigede i Gudbrandsdalen, med særlig fokus på førstegangsveglere.

Landslaget for Lokalaviser har fått 700 000 kroner til Prosjekt val-07, med arbeidstittel: "…Me har noko med det!". Valprosjektet har tre hovudmål:

1) Auke den redaksjonelle kunnskapen i lokalavisene om kommunaljournalistikk
2) Auke kunnskapen hjå innbyggjarane og dermed deltakinga ved valet.
3) Auke kunnskapen til kommunane sjølve til å drive eit godt informasjonsarbeid.
Tiltak: Fagbok, ide- og rettleiingshefte, kurs, nettløysing

av Peersen, Tor, publisert 10. april 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer