Rogaland, Aust - og Vest - Agder fylkeskommuner, sammen med politiet, andre offentlige etater og transportnæringen i disse tre fylkene vil gå sammen for å utarbeide en risiko og sårbarhetsanalyse på transportområdet. Samferdselsdepartementet har stilt midler til prosjektet. Første møte vil bli avholdt i Kristiansand i uka etter påske.

Fylkestinget i Vest – Agder vedtok i møte 26. april 2005 følgende uttalelse;

”Fylkestinget uttrykker sterk bekymring over beredskapen mot skipsulykker og tilhørende forurensning langs Sørlandskysten på bakgrunn av de erfaringer med havari av tankeren ”Fjord Champion” i begynnelsen av mars. Bare tilfeldigheter gjorde at ikke havariet utviklet seg til en større miljøkatastrofe. Fylkestinget krever at Kystverket vier hensyn til styrket beredskap, herunder slepebåt-kapasitet, langs Sørlandskysten vesentlig større oppmerksomhet i det videre arbeidet med handlingsprogrammet.”

I forbindelse med ekstremværet tidligere i år, har det vært aktuelt å se på transportberedskap i denne sammenheng. Vest – Agder fylkeskommune er i gang med utarbeidelse av beredskapsplaner på dette området parallelt med dette prosjektet. Vi er også kjent med at tilsvarende arbeid pågår i Aust – Agder.

Rogaland vil fremheve nødvendigheten av en god beredskap for å hindre skipsulykker. Vi hadde for 4 år siden et forlis like nord for Haugesund med "Green Ålesund". Oppryddingen etterpå kostet staten ca 100 mill kr. For få måneder siden var det en nesten ulykke i samme området med fartøyet "Klevstrand". Vaktsentralen på Kvitsøy oppdaget fartøyet uten motorkraft og fikk beordret taubåt, gjennom AES-overvåkingen.

Jærkysten og sørover er svært utsatt, særlig når skipsleia går så nær land. Losoldermannen opplyser om at fartøy jevnlig berører grunner og får motorstans.

Gjennom NMC prosjekter har vi medvirket til å trygge ferdselen langs vår kystlinje.

Kostnadene etter oppryddingen ved havarier koster mye, og kan gjøre betydelige skader. Noe statlig bidrag kan hindre alvorlige ulykker.

Prosjektets forankring og fundament.

Det årlige transportberedskapsmøte i november i fjor resulterte i et ønske om å utarbeide en risiko og sårbarhetsanalyse for transport i disse tre fylkene i tett samarbeid med transportnæringen og andre offentlige virksomheter. På møtet deltok representanter fra administrasjonene i de tre nevnte fylkeskommuner, representanter fra politiet, fylkesmannen og en rekke deltakere fra transportnæringen.

Transportnæringen har gitt beskjed om at de vil stille nødvendige ressurser til dette prosjektet. Prosjektet forankres i både det politiske og administrative nivå i alle fylkeskommunene. I tillegg vil prosjektet bli presentert i landsdelssamlingen høst/tidlig vinter i år.

Vi tar sikte på en behandling i fylkestinget i oktober eventuelt i desembertinget. I tillegg vil vi rapportere framdriften til hovedutvalget for nærings-, samferdsel og miljøutvalget i Vest – Agder, og i den grad Aust- Agder og Rogaland fylkeskommune ønsker å gjøre det samme.

Mål som skal nås.

Prosjektet tenkt deles i to hoveddeler;

-         Konsekvensanalyse av bortfall av framkommelighet

-         Ansvarsanalyse, hvem har ansvaret for hva.

Disse analysene vil resultere i en plan for utførelse som om nødvendig, må ned på kommunalt nivå og forankres der. Til dette arbeidet vil vi få bistand av fylkesmennene.

Prosjektets organisering.

I arbeidet så langt vil det bli opprettet ei prosjektgruppe/arbeidsgruppe bestående av;

- tre representanter fra fylkeskommunenes administrasjon

- en representant fra politiet

- tre – seks representanter fra transportnæringen, som her innbefatter persontransport, godstransport og sjøtransport.

- en prosjektleder / prosessdriver, som engasjeres i prosjektet

I tillegg vil prosjektgruppen ta inn fagkompetanse som det måtte være behov for. I første rekke tenker en her på representant fra Kystverket, som har ansvaret for kystleden. Statens Vegvesen som er ansvarlig for framkommelighet langs veisystemet vårt, vil også være en viktig støttespiller. Fylkesmannsembetene sitter i dag inne med store kunnskaper om beredskap, herunder Risiko og sårbarhetsanalyser. Denne kompetansen vil inngå i prosjektet.

Nødvendige ressurser.

Transportnæringen i de tre omtalte fylkene vil stille nødvendige ressurser til prosjektet. Vi har opplevd at det er en egen glød i næringen om dette viktige arbeidet. Det at næringen stiller så vidt store ressurser til rådighet, krever at myndighetene stiller med tilsvarende ressurser.

Vest - Agder fylkeskommune har prosjektsekretariat og bekoster trykking. Fylkeskommunene holder møterom og bespisning.

Framdriftsplan, tidsrammer.

Oppstartsmøte 12. april 2007 kl 1000. Prosessdriver vil da presentere en del tanker som vedkommende har om det arbeidet som skal gjøres. Det er samlet en del dokumentasjon på temaet, samt at det finnes en del prosjektbeskrivelser og veiledere om emne.

Første utkast til prosjektet presenteres i hovedutvalget i junimøtet. Vi ser jo også en mulighet til å presentere dette på samferdselsdepartementets beredskapsseminar den 14./15. juni i år.

Høsten benyttes til å konkretisere ansvarsanalysen og hvilken oppfølging de enkelte områder må få i andre organisasjoner/etater.

Det endelige prosjektet legges fram til politisk behandling i oktober (alternativt) desembertinget.

Det første møte vil dessuten legge premisser for framdriften videre i prosjektet.

Slutning.

Vest – Agder fylkeskommune søker om prosjektmidler til dette prosjektet. Prosjektet har en ramme på ca 435 timeverk, og det trenges prosjektleder/prosessdriver i 160 timer av disse.

av Ose, Vidar, publisert 3. april 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer