Jernbaneforum Sør har fått utarbeidet en samfunnsanalyse av sammenkoblingen kalt SørVestbanen, for å synliggjøre de muligheter som ligger i en slik utbedring av banen. Tiltaket er et forsøk på å etablere sammenkoblingen som et tiltak i Nasjonal Transportplan og å fremskynde planlegging og oppstart så tidlig som mulig.
Det er bred enighet om at Sørlandsbanen forvitrer med den fremdrift en ser i dag. Tilbudet er nede på et absolutt minimum og infrastrukturen rundt banen er så dårlig at det må gjennomføres tiltak for å redusere forvitringen.
Funnene i samfunnsanalysen er så oppsiktsvekkende at det er all mulig grunn til å stå på videre for å få gjennomført sammenkoblingen. Fylkestinget uttrykker for øvrig at en ny bane vil være svært viktig for både miljøet og trafikksikkerheten.
Ved å koble sammen de to banene binder en sammen 2,4 millioner mennesker med et moderne, komfortabelt og raskt transporttilbud. Med en total investering på 25 milliarder kroner frem til 2025 vil en oppnå en kjøretid på tre timer fra Oslo til Kristiansand og to timer fra Kristiansand til Stavanger. Den bedriftsøkonomiske effekten er også oppsiktsvekkende positiv. Dess mer en fullfører tilbudet dess bedre bedriftsøkonomi er det i tiltaket. Det forutsetter at togtilbudet er konkurransedyktig også på pris, frekvens og komfort. Med de gitte forutsetninger og moderate anslag på trafikkutviklingen, synliggjør analysen et potensiale på en firedobling av dagens antall reisende. Tilsvarende er det et potensiale for øking av gods fra dagens 670.000 tonn til 1,9 millioner tonn ved full utbygging.
En opprusting av banetilbudet i transportkorridoren Oslo- Kristiansand- Stavanger vil styrke utviklingen i de berørte regioner som samlet omfatter rundt halvparten av Norges befolkning. Banen er det svake leddet i transportkorridoren og skal en oppnå Nasjonal Transportplans målsettinger om bærekraft, miljø og sikkerhet må en gjøre tiltak i tråd med den analyse som nå foreligger.

av admin, publisert 17. april 2007 | Skriv ut siden