-Det mangler bare ca 1.5 km på at en kan fjerne 100 vogntog om dagen fra den hardt belastede E39. Hvor mange vogntog blir det per år? Og hvor mye forurensning og hvor mange alvorlige ulykker kunne da unngås! Hvorfor gjøres det ikke? Fordi Jernbaneverket ikke har penger til å bygge to krysningsspor av ca 700 meter på Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Stavanger. På grunn av manglende krysningsspor og dårlig kapasitet på terminalene, er togene ikke i stand til å frakte mer gods, selv om transportkjøperne står i kø, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han slo et slag for SørVestbanen på KrFs landsmøte i helgen.

Han viste til at godstog kan frakte samme godsmengde som 24 fullastede vogntog. For hvert ekstra godstog som hvert døgn kjører tur/retur Oslo - Trondheim, Bergen og Stavanger, forsvinner 52.500 vogntogtransporter fra veiene årlig.
Problemer på Sørlandsbanen
De siste årene har godstrafikken på Sørlandsbanen økt så mye at det snart ikke er plass til flere tog. Enkeltspor-kapasiteten er utnyttet maksimalt. Politisk snakk om å flytte gods fra vei til bane blir tomt prat, så lenge det ikke gjøres noe med jernbanens kapasitet. Skal vi få mer gods på jernbanen med de fordeler dette har både for trafikksikkerhet og miljø, må det investeres i nye krysningsspor – i første omgang to stykker på ca 700 m. Skulle tro det var overkommelig i dagens Norge?, sa Westermoen.
SørVestbanen gir muligheter
Fylkesordføreren informerte landsmøtet om at SørVestbanen er jernbanestrekningen fra Drammen via Vestfoldbanen til Grenland og videre langs Sørlandsbanen frem til Stavanger. En ttbyggingen av SørVestbanen med sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vil bringe reisetiden ned til tre timer mellom Kristiansand og Oslo og fem timer mellom Stavanger og Oslo. Dette vil styrke jernbanen i konkurransen med fly, bil og buss både for forretningsreiser og private reiser. Det bor nesten 1 millioner mennesker langs denne strekningen, som vil få et betydelig bedre, sikrere og mer miljøvennlig transporttilbud enn i dag. Tar en med Oslo-området, vil innbyggertallet være 2.4 mill. i 2025 iflg SSB.
Kjempemessige fordeler
Han forklarte at utbyggingen av SørVestbanen vil gi en betydelig reduksjon i utslipp av CO2 og andre miljøgasser, og ikke minst føre til økt fremkommelighet og reduserte ulykker på veinettet.
-Det vil koste ca 25 milliarder kroner å realisere SørVestbanen og gi denne store befolkningskonsentrasjonen et topp moderne jernbanetilbud. Det er ikke noe urealistisk drømmeprosjekt, men faktisk en høyst realiserbar satsing på et togtilbud som vil kunne drives med et betydelig driftsoverskudd. Dette er konklusjonen i utredningen som nylig ble offentliggjort. Det samfunnsøkonomisk overskudd ved etablering av banen vil selvsagt være enda større. 
-SørVestbanen vil generere masse ny trafikk for jernbanen innen både person- og godstransport og i sum bidra til økonomisk vekst og økt velferd langs hele denne transportkorridoren. Og bedre miljø. SørVestbanen er et så unikt nasjonalt prosjekt at det bør løftes ut av NTP prosessen og gis en egen Stortingsmelding og egen prosjektfinansiering. Målet må være at banen skal være fullt operativ i 2025, med moderne togsett og høy frekvens, konkluderte Westermoen.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden