Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø vil at fylkeskommunen skal anmode Kristiansand kommune om å ikke vedta en ny reguleringsplan for deler av Sørlandsparken. Det er de nordøstlige delene av Sørlandsparken, omtalt som ”Retailparken”, som omfattes av planforslaget. Dette er de mest sentrale ubebygde arealene i parken. Bakgrunnen for hovedutvalgets beslutning er at reguleringsplanen strider imot overordnete planer om at disse arealene skal forbeholdes landsdelsdekkende funksjoner og at Sørlandsparken skal være et avlastende landsdelssenter for landsdelen. SVs representanter gikk inn for innsigelse mot reguleringsplanen.

Fylkeskommunen er opptatt av at Sørlandsparken har muligheter til å ta i mot landsdelsdekkende funksjoner. Det fremlagte planforslag mener fylkeskommunen vil redusere fremtidige muligheter til å ta imot slike funksjoner, da de mest sentrale arealene legges ut til annen form for handel som kan plasseres andre steder i parken eller landsdelen.
Fylkesrådmann Tine Sundtoft skriver i saksfremlegget at hun ikke ser faglige grunner til å fravike gjeldende overordnete planer. Faglig sett anbefales det at fylkeskommunen reiser innsigelse til den fremlagte reguleringsplanen for ”Retailparken”.  Hun skriver at alternativet til å reise innsigelse er å anmode Kristiansand kommune å følge opp sitt ansvar som landsdelsenter ved behandlingen av planen. Det er en politisk vurdering hva man her vil bruke av virkemidler. Fylkesrådmannen mener det er viktig at Kristiansand kommune tar dette ansvaret.
Fylkeskommunen er opptatt av at Sørlandsparken skal utvikle seg med kvalitet. Fylkeskommunen stiller seg derfor positiv til å bidra til at det avholdes en arkitektkonkurranse for utviklingen av et område eller større bygg i parken. Fylkeskommunen har tidligere rådet kommunen om å tilrettelegge for et samlende punkt, ”tårn”, torg eller lignende innenfor de nordlige områder for å gi området økt kvalitet. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2007 | Skriv ut siden