Også Vest-Agder fylkeskommune merker utfordringene knyttet til det stramme arbeidsmarkedet. I følge en fersk rapport fra fylkesrådmannen ser fylkeskommunen allerede på flere områder at rekrutteringssituasjonen er vanskelig. Dette skyldes et generelt stramt arbeidsmarked, noe som særlig merkes i konkurranse med privat sektor om arbeidskraft. I tillegg er det, i følge rapporten, vanskelig å beholde medarbeidere med god kompetanse på utsatte områder.
Regjeringen vil legge til rette for at utenlandsk arbeidskraft også fremover skal kunne supplere arbeidstilbudet i Norge. KS uttrykker at organisasjonen ser positivt på Regjeringens vurderinger av å forenkle rekruttering av faglært arbeidskraft fra utlandet. Regjeringen har også i revidert nasjonalbudsjett lagt inn en reduksjon i sykefraværet på 2 prosent i forhold til opprinnelig budsjett, noe som for kommunal sektor betyr 600 årsverk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2007 | Skriv ut siden