EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at kompensasjonsordningen av moms for  kommuner og fylkeskommuner medfører virkninger i strid med EØS-avtalen. ESA har bedt norske myndigheter foreta endring av loven og har dernest bedt norske myndigheter om å kreve tilbakebetalt kompensasjonsstøtten som er innvilget i strid med reglene om offentlig støtte.  Norske myndigheter vil oppta dialog med ESA om hvordan loven eventuelt må endres – men også avklare spørsmål knyttet til tilbakebetalingen. Norske myndigheter vil også måtte ta stilling til om avgjørelsen skal aksepteres eller ikke. I den grad avgjørelsen ikke aksepteres, kan saken bli brakt inn for EFTA domstolen.

Utgangspunktet i den generelle loven om merverdiavgift er at kommuner og fylkeskommuner plikter i likhet med andre, å betale merverdiavgift for varer og tjenester som de kjøper. I noen tilfeller vil derfor fylkekommuner og kommuner velge å ikke kjøpe enkelte varer og tjenester eksternt, men heller produsere disse selv – eller skaffe disse til veie på annen måte gjennom egne ansatte. Dette kan for eksempel være aktuelt i forhold til renholdstjenester, men også for andre tjenester.
Slik alternativ ”egenregi” produksjon innebærer ikke noe salg – og derfor heller ikke noen plikt til å svare merverdiavgift. Siden ingen merverdiavgift skal betales på egenregiproduksjon, vil kommuner og fylkeskommuner kunne være mer interessert i dette, fremfor å kjøpe varer og tjenester eksternt – og med plikt til å svare merverdiavgift.
Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner som trådte i kraft i 2004, etablerte derfor en ordning som ga kommuner og fylkeskommuner og andre bestemte private foretak/institusjoner som utfører offentlige oppgaver i henhold til lov, rett til å kreve refusjon av merverdiavgiften. Gjennom denne ordningen ville ikke merverdiavgiften medføre noe insitament i forhold til å velge varer og tjenester som er produsert i egenregi fremfor eksternt – eller gjennom outsourcing.
ESA mener imidlertid at støtteproblematikken i forhold til EØS avtalen oppstår igjen gjennom den etablerte ordningen. Kommuner og fylkeskommuner og andre institusjoner som omfattes av lov om kompensasjon for merverdiavgift får fullt ut tilbakebetalt den merverdiavgiften som de betaler til dette, selv om det vedrører innkjøp av varer/tjenester som skal brukes til produksjon og salg av tjenester som er momsfrie. Dette er derimot ikke situasjonen for private tilbydere av tilsvarende tjenester.
Den konkrete klagesaken som ESA har vurdert, har sin bakgrunn i en fylkeskommunalt eid utdanningsinstitusjon – som er omfattet av momskompensasjonsordningen, og som tilbyr ikke-lovpålagte tjenester i konkurranse med private aktører, her; gjennom sikkerhetskurs for offshore virksomheten.
Når private selskaper opptrer i et marked i konkurranse med kommuner, fylkeskommuner eller offentlige institusjoner, vil ordningen med kompensasjon av merverdiavgiften innebære at det skjer en overføring av offentlige midler som påvirker/ fordreier konkurransen i markedet. ESA mener at loven om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner medfører her en ulovlig støtteordning etter EØS avtalen. Støtten er dessuten en driftsstøtte, som normalt også vil være ulovlig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2007 | Skriv ut siden