-På tross av flere regjeringers ønsker om en bedre eldreomsorg og forsikringer om en bedre kvalitet og flere sykehjemsplasser, er situasjonen lite endret i mange kommuner de siste årene. Vi har derfor behov for strakstiltak samtidig som behovene på sikt er økende grunnet forventet befolkningsutvikling. Dette er et av budskapene i en uttalelse Fylkeseldrerådenes landskonferanse 2007 i dag vedtok å sende til Regjeringen og Helse- og omsorgsdepartementet.

Landkonferansen drøftet stortingsmeldingen ”Mestring, muligheter og mening. Fremtidens omsorgsutfordringer” og sluttet seg til hovedlinjene i meldingen. De 65 deltakerne fra hele landet understreket videre enstemmig betydningen av at det foretas styrking på flere områder for eldre i samfunnet.
Et sentralt område er omsorg og pleie. Konferansen vil at antall plasser med heldøgns omsorg og pleie må økes betydelig. Drift og planlegging av heldøgnsplasser må være på beboernes premisser. Beboerne ved disse må gis samme legedekning som den øvrige befolkningen Eldrerådene bør være representert både i planleggingsprosesser og brukerutvalg.
Det ble også pekt på at forebyggende helsetiltak, herunder tannhelse, rettet mot den eldre del av befolkningen må styrkes. Det samme gjelder geriatrisk behandling og forskning og i tillegg rehabiliteringsoppleggene. Videre vil deltakerne at opprettelse av eldresentre i alle kommuner må bli lovfestet. Det må i tillegg foretas en evaluering og forbedring av pasienttransporten til spesialistbehandling. Den kulturelle spaserstokken må videreutvikles. Det er et krav om at hensyn til pasient må gå foran økonomi. Det må også arbeides aktivt for å redusere antall deltidsstillinger i helse- og omsorgstjenesten.
I avslutningen av uttalelsen understrekes betydningen av at det ikke bare må planlegges på sikt. Det må også tilrettelegges for hurtige praktiske straksløsninger som sikrer en betryggende kvalitet for de som har behov for hjelp i dag.

av admin, publisert 23. mai 2007 | Skriv ut siden