Det er etablert en verdiplattform for folkehelsearbeidet som skal gjenkjennes i partnernes egne aktiviteter, skriver fylkesrådmannen i sitt framlegg for fylkesutvalgets møte 5. juni. Hun rår til at fylkesutvalget vedtar følgende:
 
Vest-Agder fylkeskommune driver et omfattende folkehelsearbeid gjennom partnerskapet Folkehelse i Agder og i egen regi. Fylkeskommunen må sikre et samlet folkehelsegrep i egen virksomhet, sørge for god politisk forankring og ta en ledende rolle i det regionale folkehelse- og levekårsarbeidet.

SAMMENDRAG
Fylkestinget i Vest-Agder etablerte i 1997 Vest-Agder råd for folkehelse. Rådet ble ledet av fylkesordfører. Det hadde medlemmer fra fylkesutvalget, fylkeskommunens administrasjon, fylkesmannen, kommunene, de frivillige organisasjonene og fagmiljøer. Rådet etablerte flere programmer innen de nasjonale satsingsområdene og utviklet et omfattende nettverk til regionale, nasjonale og internasjonale folkehelsemiljøer. I 2004 vedtok fylkestinget å etablere Folkehelse i Agder som er et partnerskap mellom Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, fylkesmennene, Sørlandet Sykehus, Høgskolen i Agder og 24 av de 30 kommunene. Folkehelse i Agder fordeler 2.25 mill kr. til kommunenes infrastruktur og bidrar i tillegg med betydelige tiltaksmidler. Det er etablert en verdiplattform for folkehelsearbeidet som skal gjenkjennes i partnernes egne aktiviteter. Vest-Agder fylkeskommune har et omfattende folkehelsearbeid knyttet til programmer og prosjekter i tillegg til arbeidet i de ulike enhetene i fylkeskommunene samlede virksomhet. Utfordringene er knyttet til en enda tydeligere rolle som tilrettelegger og aktør innen det regionale folkehelsearbeidet, et samlet folkehelse- og levekårsgrep i egen virksomhet, et mer helhetlig folkehelsearbeid og en sterkere politisk forankring av folkehelsearbeidet.
BAKGRUNN FOR SAKEN
Vest-Agder fylkeskommune har arbeidet aktivt med folkehelsearbeid siden 1997 da Vest-Agder råd for folkehelse ble etablert med eget sekretariat. Rådet ble ledet av fylkesordfører og hadde ett medlem fra fylkesutvalget, fylkesrådmannen, to ordførere, to rådmenn, utdanningsdirektøren, fylkeslegen, ett medlem fra frivillige organisasjoner, Sørlandet Sykehus HF, Høgskolen i Agder, en helsesøster og en kommunelege. I 2004 ble fylkeskommunene invitert til å etablere partnerskap for folkehelse gjennom oppfølgingen av Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) Et sunnere Norge. Høsten 2004 ble det fremmet likelydende sak til fylkestinget i Vest-Agder og fylkestinget i Aust-Agder hvor en etablerte partnerskapet Folkehelse i Agder. Fylkesmannen i Vest-Agder, Fylkesmannen i Aust-Agder, Sørlandet Sykehus HF, Høgskolen i Agder og 24 av de 30 kommunene tiltrådte partnerskapet som ledes av en administrativ styringsgruppe med 10 medlemmer oppnevnt av partnerne. Det er etablert en sekretariatsgruppe med fire medlemmer fra Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og fylkesmannen i Aust-Agder. Fylkeskommunene koordinerer den praktiske del av arbeidet.
Ved etableringen av Folkehelse i Agder ble forbindelsen til den politiske arena i fylket svekket og det legges nå frem en oversikt for fylkestinget om utfordringer, mål, verdier, strategier og aktiviteter Vest-Agder fylkeskommunes folkehelsearbeid.  
SAKSOPPLYSNINGER
Folkehelse er et omfattende saksområde med mange tema, aktører, arenaer og strategier. Det er gjennom et nivå- og sektovergripende arbeid at folkehelsen bedres. 10 prosent av folkehelsen bedres gjennom tiltak i kommune- og spesialisthelsetjenesten, 90 prosent skyldes levekår knyttet til inntekt, utdanning, yrke, og sosial tilhørighet. Det er gjennom politiske vedtak det skapes gode rammebetingelser for at folk flest kan håndtere de utfordringer en står overfor og det er derfor viktig å forankre folkehelsearbeidet i Stortinget, fylkestingene og i kommunestyrene. De faglige utfordringene er knyttet til mangel på fysisk aktivitet, rus, røyking, psykisk uhelse, ubalansert kosthold og mangel på sosialt nettverk. Tilsvarende er de helsefremmende faktorene knyttet til mestringsevne, livskvalitet, godt humør og overskudd til å tåle hverdagens krav. Samfunnet må legge til rette for at de gode valg blir enkle og tilgjengelige for folk flest. De organisatoriske utfordringene er knyttet til en sammenhengende tiltakskjede med god infrastruktur der fylkeskommunen må ha en ledende rolle, ikke bare i koordinering men også i de strategiske valg som må gjøres gitt våre spesielle helse- og levekårsutfordringer. De finansielle utfordringene er knyttet til en langsiktig perspektiv: Investering i dag gir avkastning langt inn i fremtiden og en må være lenge og trofast på mange samfunnsarenaer for å oppnå en gevinst i form av bedret folkehelse. Målet for folkehelsearbeidet er flere leveår med god helse for hele befolkningen som helhet samt å redusere helseforskjellene mellom sosiale lag, etniske grupper, kvinner og menn. Verdiene i folkehelsearbeidet er knyttet til internasjonale strategier som vektlegger ressursfokusering, mestring, livskvalitet, mangfold, deltagelse, myndiggjøring og raushet. Disse verdiene skal gjenkjennes som etterlatte inntrykk i det praktiske folkehelsearbeidet slik dette drives i kommunene, Vest-Agder fylkeskommune, Sørlandet Sykehus HF, Høgskolen i Agder og i de frivillige organisasjonene. Folkehelsearbeidet i Vest-Agder fylkeskommune bygger på fylkeskommunens kjerneverdier der samarbeid, kompetanse og folkestyre danner grunnlaget for handling knyttet til flere programmer og tiltak der partnerskapet Folkehelse i Agder er det mest omfattende. Her deltar sentrale regionale aktører sammen med 24 av 30 kommuner i en sammenhengende folkehelsekjede der fylkeskommunene formidler økonomiske ressurser til oppbygging av et lokalt basert folkehelsearbeid med politisk forankring, sektorovergripende folkehelsegrupper og mange praktiske tiltak. Folkehelse i Agder er det eneste fylkesovergripende partnerskapet i landet der samarbeidet mellom to fylker har gitt hver partner en merverdi i folkehelsearbeidet. Vest-Agder fylkeskommune har i egen regi et omfattende folkehelsearbeid knyttet til ulike programmer: URO – et program om ungdom og psykisk helse, programmet Helse i plan, ROM- brukerstyrt senter for psykisk helse, Aktivitet på resept, Fysisk aktivitet og måltider i den videregående skole og Sunne arbeidsplasser. Fylkeskommunen har i tillegg oppgaver på samfunnsområder av stor betydning for folkehelsen: Likestilling, etnisk mangfold, nettverksarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt, trafikksikkerhet, kommuneplanarbeidet, idrett og friluftsliv, kulturarbeidet, den videregående opplæring med vekt på å sikre et tilpasset utdanningsløp for all ungdom og tannhelsetjenestens helsefremmende og forebyggende arbeid.
VURDERINGER
Vest-Agder fylkeskommune har siden 1997 arbeidet aktivt med folkehelse som del av det regionale utviklingsarbeidet. Gjennom Vest-Agder råd for folkehelse ble den politiske forankringen sikret og det ble tatt mange gode initiativ til programmer innen nasjonale tema som psykisk helse og fysisk aktivitet. Gjennom partnerskapet Folkehelse i Agder har Vest-Agder fylkeskommune utvidet virksomheten til å omfatte et langsiktig arbeid overfor sentrale regionale aktører og ikke minst kommunene i en sammenhengende folkehelsekjede med god infrastruktur og målrettede tiltak.
Vest-Agder fylkeskommune står overfor mange utfordringer i folkehelsearbeidet. Disse er særlig knyttet
·        Rolleavklaringen mellom tilrettelegger og aktør
·        Det samlede folkehelse- og levekårsgrepet i egen virksomhet
·        Et helhetlig folkehelsearbeid som omfatter nasjonale satsingsområder, ulike livsarenaer og alle aldersgrupper.
·        En sterkere politisk forankring av folkehelsearbeidet
KONKLUSJONER
Folkehelsearbeidet i Vest-Agder fylkeskommune er knyttet til de store helse- og levekårsutfordringene gjennom et omfattende partnerskap med nasjonale, regionale og lokale aktører. Det er gjennom et samlet samfunnsgrep at folkehelsen bedres. Den politiske forankringen av folkehelsarbeidet må bedres og rollen som tilrettelegger og aktør må gjennomgås med sikte på et mest mulig effektivt folkehelsearbeid. Vest-Agder fylkeskommune må ivareta den sentrale rollen som pådriver og tilrettelegger av et bredt anlagt regionalt forankret folkehelsearbeid. 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Vest-Agder fylkeskommune bruker i dag midler fra flere områder til folkehelsearbeidet. Gjennom partnerskapet Folkehelse i Agder bidrar Vest-Agder fylkeskommune med tilsvarende beløp en får fra Sosial- og helsedirektoratet; 2.25 mill.kr. I tillegg bevilges regionale utviklingsmidler på kr. 500.000 til ulike prosjekter. De ulike avdelinger bidrar innenfor sine områder med midler til tiltak som har betydning for folkehelsen. I saken ligger det ingen forslag som gir økonomiske konsekvenser.

av Peersen, Tor, publisert 10. mai 2007 | Skriv ut siden