Til bygging av gang- og sykkelveier foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på i alt 15 millioner kroner over statsbudsjettet for i år. -Dette er viktige tiltak for å øke trafikksikkerheten og for å legge bedre til rette for gange og sykling til skole, jobb og fritidsaktiviteter, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Disse midlene nyter imidlertid ikke Vest-Agder godt av. Her foreslås en forlengelse av bompengeinnkrevinger for å finansiere utbygging av gang og sykkelveinettet.

Regjeringen foreslår i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at den gjeldende bompengeordning på E18 i Kristiansand skal forlenges med ti måneder for å finansiere tiltak som inngår i et sammenhengende gang- og sykkelvegnett i byen. Forlaget omfatter tiltak for gående og syklende med en total kostnadsramme på 67 millioner kroner. Den samlede innkrevingsperioden av bompenger blir på om lag 10 år og seks måneder, fra desember 1997 til april 2008.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mai 2007 | Skriv ut siden