Fylkesutvalget mener handel med kvoter er et målrettet og kostnadseffektivt virkemiddel i klimapolitikken som bør stå sentralt både på internasjonalt og nasjonalt nivå. Utvalget støtter derfor, i en uttalelse, et omfattende og strengt system for handel med kvoter, der markedsaktørene står overfor like rammebetingelser. Bakgrunnen for uttalelsen er at Miljøverndepartementet har sendt ut på høring et utkast fra regjeringen til endring av lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser.

Fylkesutvalget peker på at transportsektorens fritak fra et felles europeisk system for handel vil kunne begrense effektene av kvotesystemet på klimautslippene. Fritaket kan bidra til svakere incentiver for sektoren til å redusere sine utslipp. Forslaget om å etablere et eget nasjonalt system for handel med klimakvoter for transportsektoren vil, slik fylkesutvalget ser det, ikke løse utfordringene knyttet til økte klimautslipp. Det vil også kunne skape uheldige konkurransemessige virkninger. Fylkesutvalget mener det derfor bør arbeides for at transportsektoren omfattes av et omfattende og strengt europeisk handelssystem for utslippskvoter.
I regjeringens lovutkast legges det opp til at det for norske virksomheter tildeles færre vederlagsfrie kvoter i forhold til behovet enn i EU-landene. Dette er fylkesutvalget uenig i.  Begrunnelsen er at norsk næringsliv dermed blir tillagt et strengere klimaregime enn sine konkurrenter uten at en nødvendigvis når målene om reduserte klimautslipp.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mai 2007 | Skriv ut siden