I landsmøtevedtaket går det også frem at partiet mener fritt skolevalg med karakterbasert inntak innen bostedsfylke bør være en rettighet for alle søkere. Selv om alle elever skal ha krav på en skoleplass i eget bostedsfylke, er det viktig at fylkesgrensene ikke blir til hinder for elevenes valg av skole. Høyre vil derfor også innføre en rett til å kunne søke plass på skoler i hele landet.
Høyre mener også at for elever som har forutsetninger for det, bør det være mulig å gjennomføre videregående opplæring og ta eksamener på kortere tid enn normalt løp skulle tilsi.
Partiet mener at for å redusere frafallet i videregående opplæring bør det skje en profesjonalisering av rådgivningstjenesten i grunnskolen, med krav til kompetanse hos rådgiverne og tilbud til den enkelte elev. Derfor bør det etableres en egen utdanning for rådgivere ved høyskolene. Rådgivningstjenesten bør deles i en sosial del og en yrkesveiledningsdel.
Det anses som viktig med god kontakt mellom arbeidslivet og skolen, og ønsker derfor å utvikle en hospiteringsordning mellom det lokale næringslivet, offentlige institusjoner og skolene. På denne måten kan både representanter for det lokale næringslivet trekkes direkte inn i undervisningen, samtidig som lærerne kan få utviklet sin kompetanse i møtet med andre deler av arbeidslivet.
Høyre vil holde fast ved at nasjonale prøver fortsatt skal være ferdighetsprøver som informerer om hver enkelt elevs utvikling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mai 2007 | Skriv ut siden