I handlingsprogrammet for tiltak på riksveiprosjekter i Vest-Agder ligger det inne tre anlegg i Audnedal og Lindesnes kommuner frem til 2009. Alle ligger langs riksvei 460 som går fra Lindesnes til Byremo. Økte finansieringsbehov har medført behov for å foreta justeringer i riksveibudsjettet. Etter møter mellom fylkeskommunen, Lindesnes og Audnedal kommuner og Statens vegvesen har en nå funnet frem til løsningsmuligheter.  Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø anbefalte i dag løsningsalternativene.

I år er det planlagt å starte opp en parsell ved Gislefoss i Audnedal. Denne parsellen er vel 1600 meter lang. Etter innhentet anbud er det en kostnadsøkning på parsellen på 3,5 millioner kroner. En går nå inn for å bygge ut hele parsellen i stedet for å redusere prosjektet. Økningen tas inn i 2009-budsjettet. Statens vegvesen sørger for nødvendig pengestrøm slik at bygging starter i år og gjennomføres kontinuerlig.
I 2008 er planen å starte opp arbeider med ny Vigeland bru. Her har også kostnadstallene steget, og det er forslag om å legge inn 3,3 millioner kroner i riksveibudsjettet 2008 og resten 7,0 millioner kroner i 2009.
I 2009 er det planen å starte opp utbedringstiltak på riksveien mellom Lindesnes fyr og Vigeland. Det legges inn 0,5 millioner kroner i 2009. Rammen for hele prosjektet er 4 millioner kroner. De 3,5 millioner kronene som mangler i perioden dekkes enten opp ved økt ramme i 2009 eller alternativt må de skyves over til 2010 som et bundet prosjekt.
Abildsnes, Kjell, RegionalsjefRegionalsjef Kjell Abildsnes  roser det gode regionale samarbeid som er i ferd med å etablere seg i Lindesnesregionen. Han betegner det som svært positivt. Han uttaler at det hadde vært svært vanskelig å komme frem til de anbefalte løsningene uten et slikt samarbeid. Han sier at fylkeskommunen vil delta aktivt i arbeidet med å prioritere ytterligere tiltak på riksveier i regionen i neste Nasjonale Transportplan.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2007 | Skriv ut siden