-For første gang på mange år gjennomføres nå en reform som flytter makt fra sentralt nivå og statlig byråkrati til lokale folkevalgte. Det er gledelig at forvaltnings-reformen samler bred støtte. I tillegg til regjeringspartiene og Venstre støtter Kristelig Folkeparti viktige deler, noe som gjør dette til en robust reform som vil stå seg over tid, skriver stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum på Senterpartiets nettsider etter at Stortinget i går vedtok i at landets folkevalgte mellomnivået skal bestå og få flere oppgaver enn dagens fylkeskommuner.

Han understreker at oppgavene som overføres vil være uavhengig av antall regioner som landet deles i. -Jeg mener det er god dekning for å kalle dette for en reform for mer folkestyre, mindre byråkrati og desentralisering.
Mer samferdselsansvar
-De folkevalgte på mellomnivået får heretter fullt ansvar for en dobbelt så lang veistrekning som staten - alle veier unntatt stamveier og kommuneveier. Alle midler til investering, vedlikehold og drift skal heretter inngå i de frie inntektene som den folkevalgte forsamlingen bestemmer over. I dag behandler fylkestinget en liste for riksveibygging som vegsjefen og Vegdirektoratet ofte har endret på. Noen ganger har pengene blitt overført til andre fylker. Dette er en viktig endring for folk flest. Når mellomnivået får ansvaret for riksveiene i tillegg til kollektivtrafikken, er det helt nødvendig med egen vegadministrasjon i hver region. Det skal utredes om oppbygging av denne kan skje ved at deler av Statens vegvesen overføres til de folkevalgtes kontorer, skriver Vedum.
Oppgaveoverføring fra fylkesmennene
Han viser til at da fylkeskommunene ble opprettet i 1975, skulle fylkesmannens rolle og oppgaver reduseres. I stedet har det skjedd en gradvis vekst i fylkesmannens makt. -Det skal nå skje en omfattende oppgaveoverføring fra fylkesmannen til de folkevalgte. De oppgaver i miljø- og landbruksforvaltningen som krever utøvelse av politisk skjønn, skal overføres til politikerne, poengterer han.
Flere utviklingsoppgaver
-Regionenes handlekraft som utviklingsaktør skal styrkes. Dette handler om å legge til rette for økt sysselsetting og verdiskaping ut fra lokale særtrekk og forutsetninger. For å oppnå dette skal planmyndigheten styrkes, og innflytelsen over støtteordningene til næringslivet og kultursektoren økes. All tildeling av spillemidler til kulturbygg og lokale og regionale idrettsanlegg skal foretas regionalt. Det skal opprettes regionale forskningsfond og regionale innovasjonsselskap i samarbeid med SIVA, næringslivet og høgskolene, skriver Vedum.
Kanskje flere oppgaver
-Alle videregående skoler, to tredjedeler av veiene, kollektivtrafikken, størstedelen av virkemidlene til innovasjon og nyskaping, viktige oppgaver innafor arealplanlegging og ressursforvaltning, alle spillemidlene til kulturbygg og idrettsanlegg. Jeg er sterkt uenig med de som kaller dette småtterier. De som velges til å styre med disse oppgavene, får viktige samfunnsoppdrag. De kan få gjort mye nytte for folk i sitt område. Og Stortinget kan gi dem mer omfattende oppgaver senere.
Denne gang mener jeg det aller viktigste var at et bredt flertall på Stortinget samla seg mot Høyre og Fremskrittspartiet som vil fjerne mellomnivået, og som ikke legger skjul på at mange kommuner må legges ned. Det ville vært et kjempetap for folkestyret og for alle som slåss mot økt sentralisering og byråkrati, konkluderer Trygve Slagsvold Vedum.    

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mai 2007 | Skriv ut siden