Fylkesrådmannen innstiller på at resultatet avsettes til et disposisjonsfond. Etter overføring av mer- og mindreforbruk er disponibelt beløp 53,8 millioner kroner.
Hun går også inn for at en del av disposisjonsfondet, 31,8 millioner kroner, brukes til å dekke fylkeskommunens resterende del til finansiering av Kilden teater- og konserthus i Kristiansand. Fylkestingets bevilget i fjor 87,4 millioner kroner til teater- og konserthuset. Av dette ble 55,6 millioner kroner utbetalt før årsskiftet. Det gjenstående beløpet foreslår fylkesrådmannen å dekke gjennom å bruke deler av årets overskudd
Fylkesutvalget bevilget i sist møte 10,5 millioner kroner til investering i utdanningssektoren. Beløpet skal brukes til ombygging av skolearealer for tilrettelagt undervisning og etablering av to nye tilbud. Også dette dekkes av disposisjonsfondet
Etter øvrige forslag fra fylkesrådmannen gjenstår vel 11,2 millioner kroner som hun foreslår blir stående som en reserve. Disse midlene anbefaler hun kan utløses av fylkestinget til vedlikehold av bygninger og veier, samt andel egenfinansiering av større investeringer. Hun råder til at midlene ikke brukes til å øke driftsnivået i fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2007 | Skriv ut siden