Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag enstemmig inn for at fylkesutvalget 5. juni skal bevilge 100.000 kroner i tilskudd til gjennomføring av en mulighetsstudie for Knabenområdet. Det forutsettes at kommunen bidrar med minst tilsvarende beløp. Kommunen opplyser at gjennomføring av mulighetsstudien vil være et viktig grunnlag for den videre utvikling på Knaben. Det vil bli engasjert en egen konsulent for å bistå kommunen i det videre arbeidet. I mulighetsstudien vil det blant annet bli vurdert videre arbeid med besøksgruven, byggeskikk i gruvebyen samt organisering av det offentliges innsats i Knaben.
Hovedutvalget vil også at fylkesutvalget skal bidra med inntil 750.000 kroner i tilskudd til førsteKnaben gruveby byggetrinn av en planlagt besøksgruve. Det forutsettes også i denne sammenheng at kommunen bidrar med minst tilsvarende beløp. Det forutsettes videre at staten bevilger nødvendige beløp til istandsetting av heistårnet i gruveområdet.
Utgiftene til bergrensking, sikring, elektriker- og tømrerarbeid vil beløpe seg til rundt 1,5 millioner kroner. Arbeidet opplyses å ville bli utført i 2007 basert på at kommunen og fylkeskommunen er enige om å fordele finansieringen med 50 prosent på hver av partene.
Kommunen ønsker ut over dette et tilskudd til et byggetrinn to i gruvemuseet, samt tilskudd til driftsutgiftene knyttet til besøksgruve og gruvemuseum. Disse forholdene vil det fra fylkeskommunens side ikke bli tatt stilling til nå. De vil bli vurdert som en egen sak sett i sammenheng med de øvrige prosjektene fylkeskommunen medvirker til i Kvinesdal og fylket forøvrig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2007 | Skriv ut siden