I Vest-Agder er situasjonen nå slik at en fortsatt ikke er i nærheten av å ha mulighet for å bevare de verdier som er satset på veier i fylket. Det er flere områder som fortsatt forvitrer. Verst er tilstanden for dekkefornyelse. Særlig går dette ut over de mindre trafikkerte strekningene der parseller nå er i så dårlig forfatning at det ikke er mulig å vedlikeholde eksisterende dekke. Det bygger seg opp et stort behov for nyasfaltering over lengre strekninger. Fylkestinget utrykte seg i sist møte meget bekymret over manglende muligheter til veidrift og vedlikehold da et forslag fra Statens vegvesen, Region Sør til Statsbudsjettet for 2008 ble behandlet.

Fylkestinget anbefaler at den oppstart regjeringen har gjort for å dempe nedbyggingen gis vesentlig større fokus. Fylkestinget vil at det lages et program som legger opp til økt fokus på
Veislitasje på R42
Veislitasje på R42
reasfaltering og som har som mål å løfte riksveiene opp på målsatt standard. I denne situasjonen ser en det imidlertid som positivt at Regjeringen ønsker å bruke en god del av de små midlene som bevilges til å bremse etterslepsutviklingen. Men bevilgningene på denne budsjettposten er alt for lave.
For noen år siden ble det med ekstraordinære midler gjennomført asfaltering av de gjenværende grusveiene på riksveinettet. Fylkestinget mener at tiden nå bør være moden for en tilsvarende reell nasjonal satsing på reasfaltering slik at de aktuelle riksveiene fremstår som de viktige transportårer de er, særlig for distriktene der dekketilstanden er dårligst.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer