Fylkesmannen i Vest-Agder har tatt initiativ til utvikling av en strategi for arbeidet med universell utforming i fylket i samarbeid med fylkeskommunen og Fylkesrådet for funksjonshemmede. Fylkesutvalget ble i dag orientert om at strategiarbeidet er igangsatt. Utvalget sluttet seg til et opplegget som tar sikte på å ha ferdig et ferdig strategidokument i løpet av året. Fylkesutvalget besluttet at fylkeskommunen skal bidra med 50.000 kroner til arbeidet.

Universell utforming er et nasjonalt prioritert satsingsområde. Målet er å skape tilgjengelighet for alle. Det skal skje gjennom å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Videre skal en kunne ivareta det offentliges ansvar for å sikre brukbar utforming av bebyggelse og uterom for alle.
I Vest-Agder fylkeskommune er det foretatt en del arbeid med universell utforming innenfor samferdsel/transport, og i tillegg litt spredt innenfor ulike sektorer som kultur, bygg, plan og miljø. Temaet omtales imidlertid i liten grad i planverket.
Det er opprettet en arbeidsgruppe for strategiplanarbeidet. Det er enighet om at strategien bør bli så konkret som mulig og inneholde spesifikke tiltak. Det vil si at den får form som en enkel handlingsplan. Det ble også presisert at strategien skal være en fellesstrategi for fylkeskommunen, fylkekommunens råd for funksjonshemmede og fylkesmannen, der det er viktig å spesifisere hvem som gjør hva.
En annen viktig oppgave i strategiarbeidet er å kartlegge behovet for tiltak og å klargjøre hvilke rapporter, plandokumenter og veiledere som det er behov for å utarbeide på regionalt nivå. Det er også viktig å avklare hvilke fagområder som det er ønskelig at fylkesnivået skal fokusere på.. Strategiplanen er ment å bli et dokument med overordnede målsettinger og anbefalte tiltak for fylkesmannen og fylkeskommunens virksomhet for å fremme universell utforming.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2007 | Skriv ut siden