Fylkestinget behandlet i dag en økonomisk rapport for Vest-Agder fylkeskommune basert på utviklingen etter årets fire første måneder. På grunnlag av resultater så langt i året samt varsler og tendenser for resten av året antydes det i en prognose at årets driftsresultat kan bli vel 22 millioner kroner lavere enn opprinnelig ramme i årsbudsjettet som ble vedtatt av fylkestinget i desember i fjor. I årets budsjett er det lagt opp til et overskudd på vel 24 millioner kroner. Den negative utviklingen skyldes at inntektene ser ut til å svikte med vel 13 millioner kroner og at utgiftene blir henimot 9 millioner kroner høyere enn antatt.

Inntektssvikten vil, i følge rapporten, i det vesentlige ha sammenheng med at en prisnedgang i energimarkedet. Dette gir fylkeskommunen lavere konsesjonskraftinntekter. På utgiftssiden vil utdanningssektorens bruke mer midler enn forutsatt som følge av at lærlingtilskuddet er økt med 4000 kroner per lærling. Også regionalavdelingen får høyere utgifter enn forventet ettersom Vest-Agder Kollektivtrafikk rapporterer et merforbruk. Dette er en økonomisk belastning som denne virksomheten for en stor del drar med seg fra i fjor.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2007 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)