-Arbeidet med en felles Energiplan for Agder har vært et interessant og viktig arbeid. I løpet av det drøye halve året vi har arbeidet med planen har spørsmålene og problemstillingene rundt bruk og produksjon av energi blitt stadig mer aktualisert. Spesielt vil jeg nevne rapportene fra Thore Westermoen foran logoFNs klimapanel. Her blir det langt på vei slått fast at klimaendringene, som verden nå opplever, er menneskeskapte. Disse klimaendringene er et resultat av klimautslipp knyttet til vår bruk og produksjon av energi. Vi har derfor alle et ansvar for å endre den utviklingen som nå skjer. Jeg håper at denne energiplanen for Agder kan være et viktig bidrag i den sammenhengen, skriver fylkesordfører Thore Westermoen i forordet til planen.
-Agder-fylkene har når det gjelder energi mange felles utfordringer og muligheter. Når vi nå kan legge frem en egen felles energiplan for både Vest- og Aust-Agder, håper vi i styringsgruppen at planen ikke bare gir en god oversikt over status og utfordringer for Agder som energiregion, men også at det foreslås tiltak som vil gjøre hele Agder bedre rustet til å møte utfordringene og utnytte de mulighetene på energiområdet, uttaler fylkesordføreren.
Fylkestingene i de respektive fylkene vil etter høringsrunden behandle planen.

av admin, publisert 22. juni 2007 | Skriv ut siden