Fylkestinget ble i går forelagt årsberetningen for 2006 for fylkeskommunen. Det er svært positive tall fylkesrådmann Tine Sundtoft kan presentere. Vest-Agder fylkeskommunes driftsregnskap for 2006 viser et regnskapsmessig resultat på 83,7 millioner kroner. Det gode nettodriftsresultatet skyldes blant annet konsesjonskraftinntekter og ekstraordinært høye skatteinntekter i fjor. Fylkesrådmannen innstiller på at resultatet avsettes til et disposisjonsfond. Denne disposisjonen fikk hun støtte fra fylkestinget til å foreta. Etter overføring av mer- og mindreforbruk til de enkelte virksomhetsenhetene i fylkeskommunen er disponibelt beløp 53,8 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2007 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)