Fylkestingsrepresentant Roar Fjellvang fra KRF ba i en interpellasjon i fylkestinget i dag om tilslutning til at regjeringen skal utfordres til å satse på et hundre dagers prøveprosjekt med gratis buss i Kristiansands-regionen. Fylkesordfører Thore Westermoen viste til det nye Agder Kollektivtrafikk AS som er under dannelse - hvor Kristiansand kommune kommer inn på eiersiden. -Dette selskapet dannes for å øke innsatsen og for at vi i fellesskap kan ta nye initiativ for å utvikle kollektivtrafikken i Vest-Agder. Fjellvangs forslag bør etter mitt skjønn eventuelt iverksettes av dette selskapet. Jeg vil derfor anbefale at forslaget oversendes selskapet, sa fylkesordføreren. Fylkestinget støttet fylkesordførerens anbefaling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2007 | Skriv ut siden

Administrasjonen i fylkeskommunen frykter at et nytt tilsynsorgan kan føre til økt byråkrati uten effekt på trafikksikkerheten. I tillegg er fagfolk en knapphetsressurs innenfor veg- og trafikkfagene. Et nytt tilsynsorgan vil kreve mellom femti til ett hundre årsverk, som i hovedsak vil bli rekruttert fra eksisterende trafikk-/vegmiljøer. Adminstrasjonen mener tilsynet bør etableres innenfor eksisterende veg-/trafikkmiljø og på sikt, etter at man har høstet erfaringer, vurdere annen organisering.

Utredningen finnes på følgende lenke:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/hoeringer