Fra mange hold er det uttrykt bekymring over den utviklingen det har vært på sjøen de siste årene når det gjelder sikkerhet for fritidsbåter. Regionalsjef Kjell Abildsnes i fylkeskommunen følger nå opp innspill fra en bredt sammensatt lokal arbeidsgruppe og ber politikerne i fylkeskommunen ta affære. Han vil at fylkespolitikerne skal be fylkeskommunens administrasjon rette en henvendelse til Sjøfartsdirektoratet og Kystverket for å stramme opp regelverket.

Grunnet den skremmende utviklingen i ulykker med fritidsbåter i skjærgården på Sørlandet tok fylkeskommunen i fjør høst, i samarbeid med prosjektleder på Trafo og Sjøvett Kristiansand, initiativ til et ideseminar for å se nærmere på temaet. Konferansen hadde god deltakelse fra de fleste sentrale aktører innen fritidsbåtsektoren, som blant annet Sjøfartsdirektoratet, forsikringsselskaper, politiet, Redningsselskapet og ulike frivillige organisasjoner.
I etterkant av seminaret ble det etablert en lokal arbeidsgruppe som skulle arbeide videre med de problemstillingene som ble drøftet på seminaret. Arbeidsgruppen ble sammensatt med representanter fra Sjøvett Kristiansand, Agder politidistrikt, Skandinavisk Trafikksenter/Trafo, If og Gjensidige forsikringsselskaper, Kristiansand havn, Redningsselskapet og Vest-Agder fylkeskommune.
Arbeidsgruppen har foreløpig konkludert med at det bør jobbes videre med tre ulike problemstillinger:
 - utarbeidelse av felles nasjonale hastighetsbestemmelser
- nye regler for obligatorisk opplæring/båtførerbevis
- utarbeidelse av nye retningslinjer for rapportering av ulykker med fritidsbåter
Det er disse Abildsnes nå vil ha politikerne med på å be Sjøfartsdirektoratet og Kystverket gripe fatt i.
Når det gjelder fylkeskommunens engasjement i denne saken, er det etter fylkeskommunens vurdering viktig, i første omgang, å gi innspill til sentrale myndigheter med en klar oppfordring til å ta de nødvendige nasjonale grep. Det er slik fylkeskommunens administrasjon ser det helt avgjørende at sentrale myndigheter sørger for at det gis nasjonale føringer for regler som omhandler ferdsel på sjøen med fritidsbåter. Det er ikke godt nok å overlate dette ansvaret til regionale og kommunale myndigheter.

av admin, publisert 4. juni 2007 | Skriv ut siden